รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(เจรจาภารกิจตัวที่ 2) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต : 5042-0834

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตส่งสำนักการระบายน้ำตามกำหนด และอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญาน้ำท่วม ประกอบด้วย ขุดลอกคลองความยาว 50,590 เมตร และลอกท่อระบายน้ำความยาว 45,970 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญาน้ำท่วมแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 1. ขุดลอกคลอง 3 คลอง ความยาว 50,590 เมตร 2. ลอกท่อระบายน้ำความยาว 45,970 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญาน้ำท่วมแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 1. ขุดลอกคลอง 3 คลอง ความยาว 50,590 เมตร 2. ลอกท่อระบายน้ำความยาว 45,970 เมตร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1) การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต หมายถึง การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่รับผิดชอบให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบ ที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง ทั้งนี้การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563 และมีภารกิจการเตรียมการ ดังนี้ - การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล - การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน 2) ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต หมายถึง ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดรายละเอียดของการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต ดังนี้ 2.1 ประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา - วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติ - ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อหาปัจจัยความสำเร็จและแนวทางแก้ไขในระยะต่อไป ๒.2 สำรวจความพร้อม - ท่อระบายน้ำ (สำรวจความยาวท่อระบายน้ำที่ต้องล้างทำความสะอาด) - คู คลอง (สำรวจคู คลอง ที่มีความพร้อม และที่ต้องขุดลอก) 2.3 จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563 ของสำนักงานเขต ประกอบด้วยแผนการเตรียมการตามภารกิจ 2 ภารกิจ ดังนี้ - แผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน - แผนการการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหลพร้อมทั้งข้อมูลผลการประเมินการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ระบุมาในแผนฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละความสำเร็จ = ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จริง คูณด้วย 100 หารด้วยร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) (3) คลองปลอดผักตบชวา ลดปัญหาน้ำท่วม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด