ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ขุดลอกคลองแอนเนกซ์ฝั่งใต้จำกซอยแยก 2 ถึงบึงน้ำหลังโรงเรียนซอยแอนเนกซ์ : 50420000-3593

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายถาวร คงบัว โทร.72ึ72

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสายไหม เป็นพื้นที่ปกครองใหม่ที่แยกออกมาจากเขตบางเขน ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 ประกอบด้วยพื้นที่ปกครอง จำนวน 3 แขวง คือ แขวงสายไหม แขวงคลองถนน แขวงออเงิน ปัจจุบันมีประชากรพักอาศัยอยู่จำนวนมาก มีพื้นที่ประมาณ 36.704 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ภายในแนวคันป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตทิศเหนือจรดอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีคลองหกวา และคลองสองบางส่วน แบ่งแนวเขตทิศตะวันออกติดต่อกับ พื้นที่เขตคลองสามวา มีคลองพระยาสุเรนทร์ แบ่งแนวเขตทิศใต้ติดต่อกับเขตบางเขน มีคลองลำผักชี,คลองหนองจอก,คลองบัวมล,คลองบึงพระยาสุเรนทร์ แบ่งแนวเขตทิศตะวันตกติดต่อกับเขตดอนเมือง มีถนนพหลโยธินแบ่งแนวเขต มี คู คลอง ลำราง สาธารณะที่ใช้ระบายน้ำตามธรรมชาติ จำนวน 30 แห่ง

50420300/50420300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

- ขุดลอกคลองกว้าง 8-10 ม. ยาว 1,200 ม. - ลึกจำกระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. - ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. - ปริมาณดิน 4,992 ลบ.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-31)

100.00

31/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-30)

90.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-31)

80.00

31/3/2563 : ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-29)

80.00

29/2/2563 : ขุดลอกคลองได้ระยะทาง 700 เมตร อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-31)

50.00

31/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้าง คือ บริษัท บุณณะประกาศิต จำกัด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-30)

20.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบดำเนินการจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามสัญญา
:65%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ส่งมอบงาน และเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3593

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3593

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0834

ตัวชี้วัด : (เจรจาภารกิจตัวที่ 2) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **