ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม : 50420000-3595

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายเทศกิจ (7264)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมีอัตราการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่บ่อยและหลายครั้ง สาเหตุสำคัญประการหนึ่งเป็นเพราะพื้นที่มีจุดเสี่ยงภัยอันตรายอยู่หลายแห่ง ได้แก่ จุดอับ ที่รกร้าง อาคารร้าง สะพานลอย ซอยหรือสถานที่เปลี่ยวที่ไม่มีแสงไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ หรือแหล่งชุมชนแออัด มักจะเป็นที่มั่วสุมของกลุ่มมิจฉาชีพที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและก่อให้เกิดอาชญากรรม จึงได้จัดทำโครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมขึ้น เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตสายไหมและเป็นการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยการดำเนินงานประกอบด้วยการจัดทำแผนการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยตามเงื่อนไขการลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

50420900/50420900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดการเกิดอาชญากรรม บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตสายไหม 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตสายไหมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตสายไหม

เป้าหมายของโครงการ

1 การปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย 1.1 ฝ่ายรักษาความสะอาดมีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.2 ฝ่ายโยธามีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.3 ฝ่ายเทศกิจมีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 2.1 มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง/จุด/วัน 2.2 มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน 2.3 มีการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบเป็นรายเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

9/28/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ใช้การได้ปกติทุกจุด และประสาน สถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อสอบถามคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เดือนนี้ยังไม่พบมีคดีอาชญาบริเวณจุดเสี่ยง 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม - ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาทำความสะอาดฯ จำนวน 3 จุด คือ จุดที่ 2 ถนนเลียบคลองหกวา จุดที่ 4 ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก(ฝั่งตะวันตก) จุดที่ 11 ป้ายรถประจำทาง แยกลำลูกกา ถนนพหลโยธิน - ฝ่ายเทศกิจ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ เป็นพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ครบ 12 จุด - ฝ่ายโยธา ได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่ยังไม่มีหรือใช้การไม่ได้ ตามหนังสือที่ กท 7903/679 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ใช้การได้ปกติทุกจุด และประสาน สถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อสอบถามคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เดือนนี้ยังไม่พบมีคดีอาชญาบริเวณจุดเสี่ยง 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม - ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาทำความสะอาดฯ จำนวน 1 จุด คือ จุดที่ 1 ซอยพหลโยธิน 52 - ฝ่ายเทศกิจ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ เป็นพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ครบ 12 จุด - ฝ่ายโยธา ได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่ยังไม่มีหรือใช้การไม่ได้ ตามหนังสือที่ กท 7903/679 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.......1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ใช้การได้ปกติทุกจุด และประสาน สถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อสอบถามคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เดือนนี้ยังไม่พบมีคดีอาชญาบริเวณจุดเสี่ยง 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม - ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาทำความสะอาดฯ จำนวน 1 จุด คือ จุดที่ 10 สะพานลอยคนข้ามหน้าตลาดวงศกร ถนนสายไหม - ฝ่ายเทศกิจ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ เป็นพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ครบ 12 จุด - ฝ่ายโยธา ได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่ยังไม่มีหรือใช้การไม่ได้ ตามหนังสือที่ กท 7903/679 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ใช้การได้ปกติทุกจุด และประสาน สถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อสอบถามคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เดือนนี้ยังไม่พบมีคดีอาชญาบริเวณจุดเสี่ยง 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม - ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาทำความสะอาดฯ จำนวน 1 จุด คือ จุดที่ 12 ป้ายรถประจำทาง ปากซอยพหลโยธิน 58 - ฝ่ายเทศกิจ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ เป็นพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ครบ 12 จุด - ฝ่ายโยธา ได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่ยังไม่มีหรือใช้การไม่ได้ ตามหนังสือที่ กท 7903/679 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-27)

50.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ใช้การได้ปกติทุกจุด และประสาน สถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อสอบถามคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เดือนนี้ยังไม่พบมีคดีอาชญาบริเวณจุดเสี่ยง 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม - ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาทำความสะอาดฯ จำนวน 1 จุด คือ จุดที่ 7 ซอยสายไหม 60 ถนนสายไหม - ฝ่ายเทศกิจ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ เป็นพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ครบ 12 จุด - ฝ่ายโยธา ได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่ยังไม่มีหรือใช้การไม่ได้ ตามหนังสือที่ กท 7903/679 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ใช้การได้ปกติทุกจุด และประสาน สถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อสอบถามคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เดือนนี้ยังไม่พบมีคดีอาชญาบริเวณจุดเสี่ยง 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม - ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาทำความสะอาดฯ จำนวน 1 จุด คือ จุดที่ 9 สะพานลอยคนข้ามพหลโยธิน กม. 25 ถนนพหลโยธินขาเข้า - ฝ่ายเทศกิจ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ เป็นพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ครบ 12 จุด - ฝ่ายโยธา ได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่ยังไม่มีหรือใช้การไม่ได้ ตามหนังสือที่ กท 7903/679 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-26)

30.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ใช้การได้ปกติทุกจุด และประสาน สถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อสอบถามคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เดือนนี้ยังไม่พบมีคดีอาชญาบริเวณจุดเสี่ยง 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม - ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาตัดหญ้า จำนวน 1 จุด คือ จุดที่ 6 บ้านร้างหมู่บ้านศรีธราวรรณ ถนนวัดเกาะ แขวงคลองถนน - ฝ่ายเทศกิจ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ เป็นพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ครบ 12 จุด - ฝ่ายโยธา ได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่ยังไม่มีหรือใช้การไม่ได้ ตามหนังสือที่ กท 7903/679 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ใช้การได้ปกติทุกจุด 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาตัดหญ้า จำนวน 1 จุด คือ จุดที่ 1 โรงเรียนเอกอนุบาล .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง พบว่าจุดที่ยังไม่มีกล้อง CCTV มีทั้งหมด 6 จุด ได้ประสานฝ่ายโยธา ดำเนินการ ตามสำเนาหนังสือ ที่ กท 7909/ทก.31 ลว. 2 ธ.ค. 62 จุดที่ติดกล้อง CCTV แล้วใช้การได้ปกติ ไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุด 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม ได้มีการติดตั้งกล้อง CCTV แล้ว 6 จุด เจ้าหน้าที่เทศกิจได้นำป้ายแจ้งเตือนว่าเป็นพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทุกจุดเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาตัดหญ้า จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 3 ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันออก) และจุดที่ 8 โค้งตัวเอส ถนนจตุโชติตัดกับถนนกาญจนาภิเษก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง พบว่าจุดที่ยังไม่มีกล้อง CCTV มีทั้งหมด 6 จุด ได้แก่ จุดที่ 4 ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันตก) จุดที่ 5 โรงเรียนเอกวิทยา จุดที่ 6 บ้านศรีหมู่บ้านศรีธราวรรณ จุดที่ 7 ซอยสายไหม 60 จุดที่ 8 โค้งตัวเอส จุดที่ 9 สะพานลอยคนข้ามพหลโยธิน กม.25 ถนนพหลโยธิน (ขาเข้า) จุดที่ติดกล้อง CCTV แล้วใช้การได้ปกติ ไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุด 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม ได้มีการติดตั้งกล้อง CCTV แล้ว 6 จุด เจ้าหน้าที่เทศกิจได้นำป้ายแจ้งเตือนว่าเป็นพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทุกจุดเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาตัดหญ้า จำนวน 1 จุด ถนนกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันออก)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ 1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง พบว่าจุดที่ยังไม่มีกล้อง CCTV มีทั้งหมด 6 จุด ได้แก่ จุดที่ 4 ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันตก) จุดที่ 5 โรงเรียนเอกวิทยา จุดที่ 6 บ้านศรีหมู่บ้านศรีธราวรรณ จุดที่ 7 ซอยสายไหม 60 จุดที่ 8 โค้งตัวเอส จุดที่ 9 สะพานลอยคนข้ามพหลโยธิน กม.25 ถนนพหลโยธิน (ขาเข้า) จุดที่ติดกล้อง CCTV แล้วใช้การได้ปกติ ไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุด 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม ได้มีการติดตั้งกล้อง CCTV แล้ว 6 จุด เจ้าหน้าที่เทศกิจได้นำป้ายแจ้งเตือนว่าเป็นพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทุกจุดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.เสนอขออนุมัติโครงการฯ และแผนปฏิบัติงาน คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ ..

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำเนาโครงการฯแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3595

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3595

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0827

ตัวชี้วัด : (เจรจาบูรณาการตัวที่ 3) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **