ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด “Saimai Happy Road Happy Life”(รักษารอบ) : 50420000-3596

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายโยธา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561) สำนักงานเขตสายไหมได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับถนนจำนวน 120 เรื่อง (ผิวจราจรชำรุด จำนวน 65 ราย/ฝุ่นละออง จำนวน 11 ราย/ดินตกหล่น จำนวน 44 ราย) ซึ่งนอกจากจะเกิดความเสียหายแก่เส้นทางสัญจรแล้ว ยังพบว่ามีปริมาณฝุ่นควันและเสียงดังรบกวนประชาชน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตอีกด้วย ดังนั้นสำนักงานเขตสายไหม จึงได้จัดทำโครงการ Saimai Happy Road Happy Life เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

50420300/50420300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับถนน ทางเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างในพื้นที่เขตสายไหม 2.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่ การสัญจรไม่สะดวกจากถนนชำรุด และความเจ็บป่วยจากฝุ่นละออง 3.เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ส่งผลให้มีความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1.ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับถนน ทางเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุมปริมาณฝุ่นละอองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่เขตสายไหม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม.) 3.เกิดเครือข่ายระหว่างภาคประชาชน หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

2020-9-29 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับแจ้งผิวถนน/ซอยชำรุด และจัดเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 2 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : เฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพพื้นที่เพื่อประเมินผลกระทบที่ได้รับจากโครงการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณถนนวัชรพล ถนนวัดเกาะ และถนนเพิ่มสิน อย่างต่อเนื่อง โดยจัดเตรียมชุดปฏิบัติการซ่อมแซมสภาพถนนที่ชำรุดให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน และมีมาตรการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็กในบริเวณโครงการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับแจ้งผิวถนน/ซอยชำรุด และจัดเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการซ่อมแซมภายใน 2 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-31)

75.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุง แก้ไขผิวถนนตรอก ซอย ตามที่ได้รับการร้องขอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตรวสอบและซ่อมแซมถนน และดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการร้องเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับแจ้งถนนชำรุดจากการถมดินและซ่อมแซมตามที่ได้รับแจ้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการซ่อมแซมถนนตามที่ได้รับการร้องเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนตามที่ได้รับการร้องเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-30)

20.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแก้ไขปัญหาการถมดินตามที่ได้รับการร้องเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-30)

5.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-29)

1.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3596

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3596

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0821

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **