ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50430000-3163

สำนักงานเขตคันนายาว

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นายสุทัด กอแกน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีลานกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 18 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ในชุมชน สำหรับใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย ปลอดภัยจากโรคคนเมือง จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการในพื้นืที่ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย ยกระดับกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

50431000/50431000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดความสามัคคีระหว่างชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตคันนายาว โดยสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย เพิ่มความรู้และทักษะในด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและพัฒนาการกีฬาให้หลากหลายเป็นสากล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและลานกีฬาในด้านต่าง ๆ มีการแข่งขันและจูงใจกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย

เป้าหมายของโครงการ

1.จ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานครปฏิบัติงานลานกีฬาในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 6 คน 2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 3.จัดกิจกรรมการอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 65 คน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านกีฬาฟุตซอลให้ดียิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๘ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-14)

25.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-15)

20.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562- กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
:25%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมการอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน
:25%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3163

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3163

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0795

ตัวชี้วัด : 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **