ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50430000-3163

สำนักงานเขตคันนายาว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุทัด กอแกน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีลานกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 18 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ในชุมชน สำหรับใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย ปลอดภัยจากโรคคนเมือง จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการในพื้นืที่ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย ยกระดับกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

50431000/50431000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดความสามัคคีระหว่างชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตคันนายาว โดยสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย เพิ่มความรู้และทักษะในด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและพัฒนาการกีฬาให้หลากหลายเป็นสากล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและลานกีฬาในด้านต่าง ๆ มีการแข่งขันและจูงใจกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย

เป้าหมายของโครงการ

1.จ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานครปฏิบัติงานลานกีฬาในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 6 คน 2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 3.จัดกิจกรรมการอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 65 คน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านกีฬาฟุตซอลให้ดียิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-20)

70.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-15)

60.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายประจำเดือนก.ค.- ก.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-17)

60.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างกาเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-15)

40.00

15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างฉลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ควรมีนโนบายที่ร้องรับการมีคำสั่งของกรุงเทพมหานครในการยกเลิกการปฏิบัตงานของอาสาสมัครฯให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรรมให้มากกกว่านี้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-16)

35.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-19)

30.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนมีนาคม - กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-14)

25.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-15)

20.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562- กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
:25%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมการอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน
:25%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3163

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3163

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0795

ตัวชี้วัด : 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
15.15

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **