รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5043-0795

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00
100
100 / 100
2
15.15
100
100 / 100
3
21.21
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินโครงการงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินโครงการงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น จำนวน 28 โครงการ โดยยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 5 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

....

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

....

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

....

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)