ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50430000-3164

สำนักงานเขตคันนายาว

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางรัชดา ไกรวิสูตร์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีบ้านหนังสือที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่บ้านหนังสือแสงอรุณ และบ้านหนังสือ บก.ทหารสูงสุด เพื่อเป็นสถานที่อ่านหนังสือ ค้นคว้าหาความรู้ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนา อีกทั้งเป็นการให้บริการเชิงรุกเข้าถึงภายในชุมชน ซึ่งในปีที่ผ่านมา สำนักงานเขตคันนายาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพื้นฐาน ที่บ้านหนังสือทั้ง 2 แห่ง โดยมีกิจกรรม เช่น การประกวดวาดภาพ ระบายสี เรียงความ ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและเกมส์ต่างๆ เพื่อกระต้นให้เยาวชน เกิดการเรียนรู้ อันส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเมืองหลวง รวามถึงความก้าวหน้าในการพัฒนากรุงเทพฯ ด้านต่างๆ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง มีความรู้กว้างขวาง มีปฏิภาณไหวพริบมีสภาพจิตใจที่ดีและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

50431000/50431000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวรักการอ่านมากขึ้น 2.เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 3.เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความใกล้ชิดและผูกพันกันมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขั้นพื้นฐานให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 6 ครั้ง ณ บ้านหนังสือชุมชนแสงอรุณ บ้านหนังสือ บก.ทหารสูงสุด และชุมชนในพื้นที่จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครั้งละ 60 คน โดยจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เรียงความ ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและเกมส์ต่างๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-14)

25.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่หว่างจัดเตรียมเอกสารดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-15)

20.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำเอกสารโครงการเพือ่ดำเนินโครงการเดือนพฤษภาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป จำนวน 6 ครั้ง
:50%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3164

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3164

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0795

ตัวชี้วัด : 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **