ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50430000-3165

สำนักงานเขตคันนายาว

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวรุ่งทิวา เกตุสุวรรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- สำนักงานเขตคันนายาว มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุในชุมชน จำนวน 10 แห่ง เพื่อสร้างเครือข่ายของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้เชื่อมโยงการทำงานของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู็สูงอายุ คนพิกาและผู้ด้อยโอกาสระดับเขตในชุมชน โดยประสานและแจ้งให้สำนักงานเขตรับเรื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสขึ้นมา

50431000/50431000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสเขตคันนายาว 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็นผู้ประสานงานจัดบริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตคันนายาว

เป้าหมายของโครงการ

จ้างอาสาสมัครเพื่อปฏฺิบัติงานตามโครงการ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่โครงการวุฒิปริญญาตรี สังคมศาสตร์หรือจิตวิทยา เพื่อปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา 2.เจ้าหน้าที่โครงการวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 3.อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์เพื่อเป็นผู้ประสานงานจัดบริการด้านสวัสดิการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 1 อัตรา 4.อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต เพื่่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสเขตคันนายาว จำวน 1 อัตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-14)

25.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-15)

20.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินเบิกจ่ายเงินประจำเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562- กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยประสานงานกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3165

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3165

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0795

ตัวชี้วัด : 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **