ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ : 50430000-3184

สำนักงานเขตคันนายาว : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นางสาวจุฑามาศ กันทะวงศ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กในกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ ภาษาอาหรับ เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรมและการศึกษา จึงควรวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับมีความต่อเนื่อง

50430700/50430700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการฟัง พูด อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และมีความสุขในการเรียน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอาหรับจำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) 2. ด้านคุณภาพ - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชั้นเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-15)

85.00

15/07/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-17)

80.00

17/06/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-19)

75.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-16)

70.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-18)

65.00

18/3/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน (ครูสอนภาษาอาหรับ) เดือนกุมภาพันธ์ 2563แล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-19)

60.00

19/2/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาอาหรับเดือนมกราคม 2563 แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-20)

50.00

20/1/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาอาหรับเดือนธันวาคม 2562 แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-19)

40.00

19/12/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาอาหรับเดือนพฤศจิกายน 2562 แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติตัวบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน (ครูสอนภาษาอาหรับ) แล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อปฏิบัติราชการด้านการสอน (ครูสอนภาษาอาหรับ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ฝ่ายการศึกษาดำเนินการอนุมัติตัวบุคคล อัตราค่าตอบแทน และดำเนินการเรื่องสัญญาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อทำการสอนภาษาอาหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ดำเนินการสอนภาษาอาหรับ ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 รวมเป็นระยะเวลา 40 สัปดาห์
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3184

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3184

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0795

ตัวชี้วัด : 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 21.2100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
15.15

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **