ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย : 50430000-3188

สำนักงานเขตคันนายาว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกาญจนา นนทวงค์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.6.5.1 ควบคุมกำกับดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ สำนักงานเขตคันนายาว จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เพื่อสนุบสนุนแผนยุทธศาาสตร์ และสนับสนุนให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้รับการคุ้มครองทางสุขภาพ จากการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

50430400/50430400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปรับปรุง ยกมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด โรงอาหารในโรงเรียน และแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิ๔ี 2.เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด โรงอาหารในโรงเรียนและแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิธี 3.เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และวิสัยทัศน์ด้านอาหารปลอดภัยให้กว่างไกลและเหมาะสมกับสถานการณ์ และพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้เพื่อคุณภาพงาน ด้านอาหารปลอดภัย 4.เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจจิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กร ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย 5.เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหาที่สะอาดปลอดภัย 6.เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1.ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชือ้โรคหรือสารพิษ ร้อยละ 90 2.สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด และแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีได้รับการตรวจสุขลักษณะผ่านเกณฑ์มาตราฐานอาหารปลอดภัย ร้อยละ 100 ** หมายเหตุ ตลาด 1 แห่ง ตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/08/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-07-23)

96.00

23/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร ตามแผนปฏิบัติการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-06-24)

93.00

24/06/2563 : ดำเนินการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.30 (2020-05-21)

76.30

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.50 (2020-04-21)

67.50

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสถานประกอบการ สถานประกอบการทั้งหมด 274 ตัวอย่าง ตรวจไปแล้ว 185 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 67.5

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสุขลักษณะและคุณภาพอาหาร สถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : ตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : ดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลการปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อผุ้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3188

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3188

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0799

ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
86.20

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **