ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการขุดลอกลำรางสุเหร่าแดง : 50430000-3202

สำนักงานเขตคันนายาว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนิกร ณะนวล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นปัญหาที่ประชาชนให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ การจัดการสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำจึงเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังที่มีประสิทธิภาพ

50430300/50430300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ของความสำเร็จตามแผนในการพัฒนาคูคลอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-24)

100.00

24/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-21)

65.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-22)

60.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-26)

50.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-23)

40.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาราคากลางแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรูปแบบและรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:แจ้งคณะกรรมการราคากลางพิจารณา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-16
สิ้นสุด :2019-11-16
ขั้นตอน 4
:ขอความเห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-21
สิ้นสุด :2019-11-21
ขั้นตอน 5
:รวบรวมเอกสารเสนอจัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-06
สิ้นสุด :2019-12-06
ขั้นตอน 6
:ขออนุมัติจัดจ้าง และลงนามในสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-16
สิ้นสุด :2019-12-16
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการก่อสร้าง
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 9
:คณะกรรมการตรวจรับงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-06-16
สิ้นสุด :2020-06-16

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3202

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3202

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0803

ตัวชี้วัด : 8. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **