ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงกำแพงกันดินและทางเท้าซอยหมู่บ้านปิยะพร : 50430000-3204

สำนักงานเขตคันนายาว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเสริม พลกุล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประชากรอาศัยจำนวนมาก มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

50430300/50430300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. เพื่อปรับปรุงตามรอบอายุการใช้งาน

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมให้แล้วเสร็จตามสัญญา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-22)

100.00

22/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-27)

85.00

27/4/2563 : ส่งมอบงานแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-23)

75.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-24)

70.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-21)

65.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-22)

60.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-26)

50.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-23)

40.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรูปแบบและรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:แจ้งคณะกรรมการราคากลางพิจารณา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-16
สิ้นสุด :2019-11-16
ขั้นตอน 4
:ขอความเห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-21
สิ้นสุด :2019-11-21
ขั้นตอน 5
:รวบรวมเอกสารเสนอจัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-06
สิ้นสุด :2019-12-06
ขั้นตอน 6
:ขออนุมัติจัดจ้าง และลงนามในสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-16
สิ้นสุด :2019-12-16
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการก่อสร้าง
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 9
:คณะกรรมการตรวจรับงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-03-16
สิ้นสุด :2020-03-16

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3204

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3204

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0795

ตัวชี้วัด : 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 21.2100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
15.15

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **