ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50430000-3207

สำนักงานเขตคันนายาว

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายเสริม พลกุล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันมีการขยายตัวในพื้นที่ชุมชน และการเพิ่มขึ้นของประชาชนเป็นจำนวนมากทำให้บางพื้นที่เกิดความชำรุดเสียหายของถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่จำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน เพื้อบรรเทาความเดือดร้อนของประะชาชนได้ทันท่วงทีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

50430300/50430300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณโยชน์ ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพตลอดเวลาและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 3.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทันต่อสถานการณ์

เป้าหมายของโครงการ

ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-22)

30.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..สำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรูปแบบและรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:แจ้งคณะกรรมการราคากลางพิจารณา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-16
สิ้นสุด :2019-11-16
ขั้นตอน 4
:ขอความเห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-21
สิ้นสุด :2019-11-21
ขั้นตอน 5
:รวบรวมเอกสารเสนอจัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-06
สิ้นสุด :2019-12-06
ขั้นตอน 6
:ขออนุมัติจัดจ้าง และลงนามในสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-16
สิ้นสุด :2019-12-16
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการก่อสร้าง
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 9
:คณะกรรมการตรวจรับงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-06-16
สิ้นสุด :2020-06-16

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3207

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3207

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0795

ตัวชี้วัด : 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **