ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีทีสุด (ฺBest Service) รักษารอบ : 50430000-3210

สำนักงานเขตคันนายาว

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางศิริรัตน์ กฤษณจักราวัฒน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขต คันนายาว จึงมีแนวคิดในการจัดทำข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่เขตคันนายาวและจัดทำโครงการคันนายาวห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ด้านการจัดสวัสดิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตคันนายาว โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ระบบข้อมูล เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการติดตามประเมินผล

50431000/50431000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุในระดับเขต และบูรณาการฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในพื้นที่เขตคันนายาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแผนขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) 2.3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 42 ชุมชน โดยลงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แบ่งการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ 1) มิติสังคม จัดเก็บข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ จำแนกเพศ ช่วงอายุ ลักษณะที่อยู่อาศัย จำแนกเป็นรายชุมชน รายแขวง 2) มิติเศรษฐกิจ จัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3) มิติสุขภาพ จัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบสุขภาพ 3.2 ผู้สูงอายุในพื้นที่เขตคันนายาว ได้รับความรู้ / ความช่วยเหลือ ตามความเหมาะสม ในการดูแลสุขภาพ สามารถเข้าถึงสวสัดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-14)

25.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-15)

20.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏบัติราชการปี 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่หว่างการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุอย่างน้อย 2 ครั้ง
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ
:15%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุที่มีความต้องการฝึกอาชีพ
:15%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสภาพแวดล้อ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 8
:รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3210

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3210

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0815

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **