ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50440000-3309

สำนักงานเขตสะพานสูง

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7129

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การปรับตัวในการจัดการศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้น นั้นก็คือ การกำหนดนโยบายในการจัดการศึกษา การจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน การรับฟังความคิดเห็นหรือแนวทางการทำงาน จะช่วยให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงานเขตสะพานสูง ตระหนักถึงความสำคัญเหล่านี้ จึงจัดให้มีการประชุมสัมมนาครู ในสังกัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาโดยตรงต่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตสะพานสูง

50440700/50440700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ข้าราชการครูได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 2 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้พบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวนครึ่งวัน จำนวน 200 คน 2 ด้านคุณภาพ เพื่อให้ข้าราชการครูที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดทั้งแนวปฏิบัติด้านการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-17)

50.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน วางแผนและกำหนดวันในการประชุม ซึ่งจะประชุมในเดือน พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-24)

45.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จะได้ดำเนินการประชุม พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-25)

40.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุัมัติโครงการและค่าใช้จ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-06
สิ้นสุด :2019-12-06
ขั้นตอน 4
:ประชุมวางแผนเตรียมการดำเนินงานและประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการประชุมครู
:30%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3309

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3309

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **