ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

คชจ.เกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50440000-3372

สำนักงานเขตสะพานสูง

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายวีระศักดิ์ วงษ์วิวัฒน์ โทร 7108

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

1.เพื่อให้สมาชิก อปพร.ที่ผ่านการอบรมได้ออกปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย 2. เพื่อให้อปพร.ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. เพื่อตรวจตราความมีระเบียบและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ 4. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีผู้ร้องขอ

50440100/50440100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้สมาชิก อปพร.ที่ผ่านการอบรมได้ออกปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย 2. เพื่อให้อปพร.ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. เพื่อตรวจตราความมีระเบียบและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ 4. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีผู้ร้องขอ

เป้าหมายของโครงการ

สมาชิกอปพร.ที่ผ่านการอบรมได้มาอยู่ประจำศูนย์ อปพร.เขตสะพานสูง วันละ 4 นาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 12,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 12,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนต.ค.2562 จำนวน 12,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัตกิจกรรมฯ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตั้งฎีกาเบิกจ่าย
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการทำงานแต่ละเดือน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3372

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3372

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **