ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

คชจ.เกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50440000-3372

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวีระศักดิ์ วงษ์วิวัฒน์ โทร 7108

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1.เพื่อให้สมาชิก อปพร.ที่ผ่านการอบรมได้ออกปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย 2. เพื่อให้อปพร.ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. เพื่อตรวจตราความมีระเบียบและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ 4. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีผู้ร้องขอ

50440100/50440100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้สมาชิก อปพร.ที่ผ่านการอบรมได้ออกปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย 2. เพื่อให้อปพร.ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. เพื่อตรวจตราความมีระเบียบและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ 4. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีผู้ร้องขอ

เป้าหมายของโครงการ

สมาชิกอปพร.ที่ผ่านการอบรมได้มาอยู่ประจำศูนย์ อปพร.เขตสะพานสูง วันละ 4 นาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 12000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/8/2563 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 12400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 12400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/6/2563 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 12000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 12400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/4/2563 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 12000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 12400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 11200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 12,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 12,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 12,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนต.ค.2562 จำนวน 12,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัตกิจกรรมฯ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตั้งฎีกาเบิกจ่าย
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการทำงานแต่ละเดือน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3372

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3372

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **