ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง : 50450000-3135

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนราวิชญ์ เรืองกุล ( โทร 6955-6957 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- การเกิดสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร พบว่า อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดมากขึ้นที่สุด การเกิดอัคคีภัยมักเกิดขึ้นในย่านที่อยู่อาศัยและชุมชนหนาแน่น โดยสาเหตุการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่ เกิดจากความประมาท โดยเฉพาะในช่วงฤดูที่มีอากาศร้อนและแห้ง มักมีอัคคีภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย ได้รวดเร็วและทันท่วงที เป็นการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและหน่วยงานราชการ สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้จัดทำการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

50450100/50450100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกัน ระงับและช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ 2. เพื่อเป็นการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเมื่อเกิดเหตุ 3. เพื่อให้การป้องกัน ระงับ ช่วยเหลือและการอพยพหนีไฟของสำนักงานเขตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเผชิญเหตุการณ์จริง 4. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือและบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดเหตุได้อย่างมีเอกภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ประกอบด้วย 1. ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับภาคเอกชน 1 ครั้ง 2. ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-08)

100.00

8/9/2563 : ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 06.00 น. ณ บริษัทสยามแม็คโคร สาขา ทาว์นอินทาว์น โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม จำนวน 30 คน โดยการฝึกซ้อมได้จำลองการอพยพหนีไฟออกจากอาคาร ,การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และการใช้ถังดับเพลิง มีหน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตวังทองหลาง , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วังทองหลาง และเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมประมาณ 60 คน โดยการฝึกซ้อมได้แบ่งเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ การฝึกซ้อมโดยการบรรยายเป็นการอธิบายขั้นตอนการหนีไฟในอาคารอย่างถูกวิธี , การใช้ถังดับเพลิงให้ถูกต้องกับลักษณะของการเกิดไฟ , การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น โดยการฝึกปฏิบัติเป็นการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟในอาคารเมื่อสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้น โดยจำลองเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ฝ่ายทะเบียน ห้องเก็บอุปกรณ์ UPS ซึ่งเมื่อสัญญาณไฟไหม้ดังขึ้นเจ้าหน้าที่จากทุกชั้นเริ่มอพยพหนีไฟลงมาจากอาคาร และไปรวมกันที่จุดรวมพล และเริ่มขึ้นตอนค้นหาผู้ที่ติดค้างในอาคารเบื้องต้นและจำลองการปฐมพยาบาล โดยผู้ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมได้รับความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ วิธีการอพยพหนีไฟออกจากอาคาร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมได้แก่ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงหัวหมาก , ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ และ อปพร.เขตวังทองหลาง สรุปผลการดำเนินการ - ปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพนีไฟ จำนวน 3 ครั้ง เป็นหน่วยงายภายนอก 2 ครั้ง และภายในหน่วยงาน 1 ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-30)

85.00

30/8/2563 : ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเขตเรียบร้อย อยู่ระหว่างสรุปรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/7/2563 : กำหนดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง ปลายเดือนสิงหาคม 2563 โดยอยู่ระหว่างกำหนดแนวทางฝึกซ้อมร่วมกับดับเพลิงหัวหมาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวัน เวลา สถานที่ ในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-27)

50.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวัน เวลา สถานที่ ในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างประชุมแนวทางและวัน เวลา สถานที่ ในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : วันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัท ปาโก้ คาซ่า จำกัด ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในอาคาร โดยได้มีการฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นและขั้นตอนการอพยพหนีไฟออกนอกอาคาร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม 7 คน ส่วนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเขตอยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-28)

20.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-29)

15.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-29)

12.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-24)

7.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3135

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3135

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0848

ตัวชี้วัด : 12.จำนวนครั้งของการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **