รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

12.จำนวนครั้งของการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง : 5045-0848

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10
100.0000
100 / 100
2
1.00
100.0000
100 / 100
3
1.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ( เอกชน ) จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัท ปาโก้ คาซ่า จำกัด ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ( เอกชน ) จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัท ปาโก้ คาซ่า จำกัด ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนฯ หมายถึง 1. ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนฯ ภายในสำนักงานเขตเองอย่างน้อย 1 ครั้ง (ภายในปีงบประมาณ) 2. ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้ง (ภายในปีงบประมาณ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตเข้าร่วมด้วย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนครั้งในการจัดกิจรรมการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่หน่วยงานจัดฝึกซ้อมเองหรือที่หน่วยงานเข้าร่วม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด