ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50450000-3136

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนราวิชญ์ เรืองกุล ( โทร 6955-6957 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินการศูนย์ อปพร. ประจำเขต จำเป็นต้องมี อปพร. ปฏิบัติงานประจำศูนย์ตลอด 24 ชม. ทั้งด้านการรับ-ส่งวิทยุและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2552 จึงได้จัดทำโครงการสำหรับเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.)

50450100/50450100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวังทองหลางผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสารของศูนย์ อปพร.เขตวังทองหลาง 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของ อปพร.ของศูนย์ อปพร.เขตวังทองหลาง เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันสาธารณภัย เป็นค่าน้ำมันรถที่ใช้ออกปฏิบัติหน้าที่เฉพาะรถยนต์ของทางราชการ และค่าอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับการจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน เป็นต้น 3. เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เป็นพนักงานวิทยุประจำศูนย์วิทยุสื่อสารของศูนย์ อปพร. เขตวังทองหลาง

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ครบถ้วน จำนวน 12 ครั้ง/ปี ( เดือนละ 1 ครั้ง ) 2. จัดให้มีพนักงานวิทยุประจำศูนย์วิทยุ จำนวน 2 ผลัด ระหว่างเวลา 16.00 - 24.00 น. และช่วงเวลา 24.00 - 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ระหว่างวันที่ 1 - 25 กันยายน 2563 เกิดเหตุเพลิงไหม่จำนวน 1 ครั้ง ณ ลาดพร้าว 80 แยก 18 แขสววังทองหลาง บ้านเลขที่ 110 ลักษณะบ้านพักอาศัย 2 ชั้น เสียหายที่ชั้น 2 ทั้งชั้น มีผู้ได้รับบาดเจ็บไฟลวกที่ขาขวา 1 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้อยู่เวรศูนย์ อปพร. 24,800 บาท ประจำเดือนสิงหาคม 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/8/2563 : ระหว่างวันที่ 1 – 25 สิงหาคม 2563 เกิดเหตุเพลิงไหม้จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เกิดเหตุวันที่ 6 สิงหาคม 2563 หอพัก AP Place ซอยรามคำแหลง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง ไฟไหม้ห้องควบคุมน้ำประปา ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ครั้งที่ 2 เกิดเหตุวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เกิดเหตุไฟไหม้อาคารร้าง ซอยรามคำแหลง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 24,000 บาท เดือนกรกฎาคม 24,800 บาท งดเบิกค่าใช้จ่ายศูนย์ อปพร ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : ระหว่างวันที่ 1 - 29 เดือนกรกฎาคม 2563 เกิดเหตุเพลิงไหม้จำนวน 1 ครั้ง ซอยรามคำแหลง 39 แยก 27 แขวงพลับพลา เกิดเหตุเพลิงไม้เพิงพักอาหารตามสั่ง 1 หลัง รถปิดอัพ 1 คัน เลขทะเบียน 2ฒข 565 กรุงเทพมหานคร รวมถึงสำนักงานข้างเคียง ( บริษัท อินบลอสซั่ม จำกัด ) ได้รับความเสียหายกระจกแตกและคอมเพรสเซอร์แอร์เสียหาย เลขที่ 573 ซ.รามคำแหง 39 แยก 27 แขวงพลับพลา ค่าตอบแทนอปพร.และค่าบริหารจัดการศูนย์ อปพร ไม่ได้ทำการเบิกเนื่องจากคืนงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/6/2563 : วันที่ 1 - 25 มิถุนายน 2563 เกิดเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารวังทองหลางอพาร์ทเม้นเลขที่ 543 ซอยลาดพร้าว 112 สถานที่เกิดเหตุเป็นอาคาร 5 ชั้น เกิดเหตุุที่ชั้น 5 ห้อง 501 พื้นที่เสียหาย 16 ตร.ม. ไม่มีผู้เสียชีวิต และ วันที่ 22 มิถุนายน เกิดเหตุเพลิงไหม้อพาร์มเม้นท์ เลขที่ 513/1 ซ.ร.ร.พระยาประเสริฐ ไฟไหม้ชั้น 4 ห้อง 403 พื้นที่เสียหาย 16 ตร.ม. ไม่มีผู้เสียชีวิต และดำเนินการเบิกจ่ายค่าเวร อปพร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 24800 และค่าตอบแทนศูนย์ อปพร. 5000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : วันที่ 1 - 27 พฤษภาคม 2563 เหตุการณ์ปกติไม่มีเหตุเพลิงไหม่ และได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 24000 และค่าตอบแทนศูนย์ อปพร. 5000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 เกิดเหตุเพลิงไหม้จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 6 เมษายน 2563 เกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัทวงษ์พาณิชย์ เลขที่ 15/29 ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 2 อาคาร 3 ชั้น 4 คูหา เพลิงไหม้บริเวณ ชั้ย 3 มีผู้บาดเจ็บจำนวน 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ครั้งที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2563 เกิดเหตุเพลิงไม้กองขยะ ซ.รามคำแหง 39 แยก 11 และได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 24800 และค่าตอบแทนศูนย์ อปพร. 5000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-03-24)

42.00

24/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 24 มีนาคม 2563 ไม่เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ และอยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอปพร.และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์ อปพร.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-02-28)

37.00

28/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เกิดเหตุเพลิงไหม้จำนวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 11 ก.พ. 63 - ซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 พื้นที่เขตวังทองหลาง เมื่อเวลา 18.50 น.สถานที่เกิดเหตุชื่อร้านเทพประทาน รับซื้อของเก่า เลขที่ 175 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว ต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในอาคาร เพลิงได้ลุกไหม้เสียหายทั้งหมด และได้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงเสียหายจำนวน 1 คูหา เจ้าหน้าที่จากสนานีดับเพลิงบางกะปิ ร่วมกับ อปพร.เขตวังทองหลาง และอาสามัครจากหลายหน่วยงาน ได้ใช้น้ำเข้าทำการดับจนเพลิงสงบ ข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้ เบื้องต้นไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากเพลิงได้ลุกไหม้เสียหายทั้งหมด พื้นที่เสียหายโดยประมาณ 365 ตารางวา ที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 1 ราย เป็นเพศหญิง สาเหตุเกิดจากการสำลักควัน อาสาสมัครได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา พื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ วันที่ 27 ก.พ. 63 เกิดเหตุเพลิงไหม้ในซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 อปพร.เขตวังทองหลาง ตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านเลขที่ 255/271 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. พบเพลิงลุกไหม้เก้าอี้โซฟาเสียหาย 1 ตัว ประชาชนใช้ถังเคมีและน้ำเข้าทำการดับจนเพลิงสงบก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุ สาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากเด็กจุดไฟจากแก๊สกระป๋อง และได้ลุกลามไปยังโซฟาภายในบ้าน ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ อุปกรณ์ภายในบ้านเสียหาย โซฟา 1 ตัว และเก้าอี้ไม้ 1 ตัว เพลิงไม่ส่งผลกระต่อตัวบ้านแต่อย่างใด และได้ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนประจำเวรศูนย์ อปพร.จำนวน 23,200 และค่าสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ อปพร. จำนวน 5,000 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 เกิดเหตุเพลิงไหม้จำนวน 1 ครั้ง คือ วันที่ 3 มกราคม 2562 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยลาดพร้าว 93 เวลา 05.13น. ไพไหม้บ้านพักอาศัยจำนวน 1 ชั้น ( บ้านเลขที่ 10/39 ซอยลาดพร้าว 93 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ ) พื้นที่เสียหาย 30 ตร.ม. และทรัพย์สินเสียหายโต๊ะ เก้าอี้และได้ลุกลามบ้านข้างเคียงเสียหายเล็กน้อย (10/38) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต และได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเวรศูนย์วิทย์ อปพร. จำนวน 24,800 ยาท และค่าดำเนินกิจการศูนย์ อปพร. จำนวน 5,000 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-29)

25.00

29/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯและค่าดำเนินการกิจการศูนย์ อปพร. ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 29800 บาท เรียบร้อยแล้ว เหตุการณ์ปกติ , เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯและค่าดำเนินการกิจการศูนย์ อปพร. จำนวนเงิน 29000 บาท โดยเดือนพฤศจิกายน 2562 เกิดเหตุจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ไฟไหม้โกดังเก็บของไม่มีผู้พักอาศัย ซอยรามคำแหง 39 แยก 25 พื้นที่ดีรับความเสียหาย 50 ตร.วา และเดือนธันวาคม 2562 เกิดเหตุเพลิงไหม้จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน ขนาด 1 ชั้น ( บ้านสวนเลี้ยงไผ่ ) และโกดังเก็บของ ในพื้นที่เดียวกัน รวมพื้นที่ความเสียหาย 80 ตร.ซม. บ้านเลขที่ 224/1 ซอยลาดพร้าว 94 ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-24)

7.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3136

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3136

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0848

ตัวชี้วัด : 12.จำนวนครั้งของการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **