ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50450000-3144

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนิโรธ โพธิ์เจริญ (โทร 6976)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ปัจจัยกรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตของอาครและบ้านเรือนสูง ซึ่งสภาพพื้นที่บางส่วนของพื้นที่เขตเป็นชุมชนแออัด บางส่วนของชุมชนอยู่ติดกับแม่น้ำลำคลอง ทำให้รถขยะไม่สามารถเข้าไปให้บริการได้ทำให้เกิดการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตวังทองหลางมีหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ และเพื่อให้การบริการของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น สำหรับชุมชนในพื้นที่เขต จำนวน 6 ราย 6 ชุมชน คือ ชุมชนรามคำแหง 53, ชุมชนวัดตึก, ชุมชนสันประเสริฐ, ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา, ชุมชนไดร์ฟอิน และชุมชนเทพลีลา โดยว่าจ้างอาสาสมัครชุมชนเพื่อทำการชักลากขยะมารวมกันไว้ที่พักหรีอจุดรวมขยะ ทำความสะอาดถนน ซอยและพื้นที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยสำนังานเขตวังทองหลางจ่ายค่าตอบแทนให้ในวันปฏิบัติงานแบบวันเว้นวัน

50450600/50450600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนร่วมมือกันแยกขยะก่อนทิ้ง 2. เพื่อให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน 3. เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานรัฐ

เป้าหมายของโครงการ

-ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 6 ราย ใน 6 ชมุชน คือ ชุมชนรามคำแหง 53, ชุมชนวัดตึก, ชุมชนสันประเสริฐ, ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา, ชุมชนไดร์ฟอิน และชุมชนเทพลีลา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : - ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการได้ - ขยะทั่วไป 85.40 ตัน - ขยะรีไซเคิล 6.00 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.60 ตัน - ขยะอันตราย 0.60 ตัน - ดำเนินการแล้วแสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-29)

100.00

29/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการได้ - ขยะทั่วไป 89.10 ตัน - ขยะรีไซเคิล 6.50 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.00 ตัน - ขยะอันตราย 2.20 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการได้ - ขยะทั่วไป 99.200 ตัน - ขยะรีไซเคิล 9.950 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน - ขยะอันตราย 2.200 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-28)

75.00

28/6/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการได้ - ขยะทั่วไป 99.800 ตัน - ขยะรีไซเคิล 9.600 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.350 ตัน - ขยะอันตราย 3.500 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-30)

70.00

30/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการได้ - ขยะทั่วไป 100.650 ตัน - ขยะรีไซเคิล 9.300 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.300 ตัน - ขยะอันตราย 3.300 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-26)

60.00

26/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการได้ - ขยะทั่วไป 101.650 ตัน - ขยะรีไซเคิล 8.550 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.100 ตัน - ขยะอันตราย 3.150 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : - ขยะทั่วไป 103.150 ตัน - ขยะรีไซเคิล 8.400 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.100 ตัน - ขยะอันตราย 3.800 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : - ขยะทั่วไป 105.10 ตัน - ขยะรีไซเคิล 7.50 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.35 ตัน - ขยะอันตราย 3.15 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : - ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการได้ - ขยะทั่วไป 105.60 ตัน - ขยะรีไซเคิล 7.05 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.25 ตัน - ขยะอันตราย 2.45 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : - ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการได้ - ขยะทั่วไป 110.00 ตัน - ขยะรีไซเคิล 6.75 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.25 ตัน - ขยะอันตราย 2.45 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : - ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการได้ - ขยะทั่วไป 114.50 ตัน - ขยะรีไซเคิล 9.95 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.80 ตัน - ขยะอันตราย 7.00ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 : - ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการได้ - ขยะทั่วไป 107.00 ตัน - ขยะรีไซเคิล 7.00 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.30 ตัน - ขยะอันตราย 6.60 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สรรหาอาสาสมัครชักลากมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3144

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3144

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0830

ตัวชี้วัด : 02. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและน้ากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ฯ เป้าหมายร้อยละ 30 //2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นฯ ( 993 ตันปี )

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.6400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.26

100 / 100
2
8.77

100 / 100
3
13.16

100 / 100
4
20.64

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **