ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะ เศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ : 50450000-3145

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายนิโรธ โพธิ์เจริญ (โทร 6976)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย และนำมาแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครจะต้องจัดเก็บและทำลาย อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

50450600/50450600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผักผลไม้โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ชุมชน, โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร, หมู่บ้านจัดสรร จำนวน 12 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : แจกประกาศ/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ - 6 กันยายน 2563 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 20-32 หมู่บ้านทิวสน - 13 กันยายน 2563 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 15-21 หมู่บ้านทิวสน - 20 กันยายน 2563 ซอยลาดพร้าว 89, 91 ชุมชนลาดพร้าว 91 - 27 กันยายน 2563 ซอยลาดพร้าว 93 หมู่บ้านประชากรไทย - ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-29)

100.00

29/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 แจกประกาศ/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 6 หมู่บ้านโสภณพัฒนา, หมู่บ้านจักรพงษ์ 9 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 8 หมู่บ้านเย็นสุข 16 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 หมู่บ้านมนตรีทาวน์โฮม, หมู่บ้านเมอริทเพลส 23 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 12 หมู่บ้านอรุณวิลเลจ, หมู่บ้านกลางเมือง, หมู่บ้านสุขสบาย 30 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14, 16, 18 หมู่บ้านทิวสน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 แจกประกาศ/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 12 กรกฎาคม 2563 - หมู่บ้านกลางเมือง - หมู่บ้าน 84 แมนชั่น 19 กรกฎาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 63 26 กรกฎาคม 2563 - หมู่บ้านพัฒนสามัคคี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-28)

75.00

28/6/2563 : แจกประกาศประชาสัมพันธ์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 7 มิ.ย. 63 หมู่บ้านกลางเมืองโครงการ 1-4 (ซอยสหการประมูล) 14 มิ.ย. 63 หมู่บ้านตะวันรุ่งแยก 1-21 (ซอยลาดพร้าว 62) 21 มิ.ย. 63 หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ (ซอยลาดพร้าว 80/3) 28 มิ.ย. 63 ซอยสังคมสงเคราะห์แยก 1-35 (ซอยลาดพร้าว 71)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-30)

70.00

30/5/2563 : แจกประกาศประชาสัมพันธ์ 3 พ.ค. 63 ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 10 พ.ค. 63 ชุมชนคลองพลับพลา 17 พ.ค. 63 ชุมชนทรัพย์สินใหม่ 24 พ.ค. 63 ชุมชน 9 พัฒนา, ชุมชนร่วมสามัคคี 31 พ.ค. 63 ชุมชนลาดพร้าว 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-26)

60.00

26/4/2563 : - แจกประกาศประชาสัมพันธ์ 5 เมษายน 2563 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 1-15 19 เมษายน 2563 หมู่บ้านนวศรี, หมู่บ้านศรีวรา (ซอยรามคำแหง 21) 26 เมษายน 2563 หมู่บ้านธารารมณ์ (ซอยรามคำแหง 9)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : - แจกประกาศประชาสัมพันธ์ 1 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 114 ชุมชนสันประเสริฐ 8 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 96 15 มี.ค. 63 หมู่บ้านบดินทร์รักษา 22 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 94, 92 หมู่บ้านเกตุนุติ 29 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 88 หมู่บ้านกลางเมือง, หมู่บ้านสิรินเทพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : - แจกประกาศประชาสัมพันธ์ 2 ก.พ. 63 - ซอยลาดพร้าว 124 9 ก.พ. 63 - ซอยลาดพร้าว 110 16 ก.พ. 63 - ซอยลาดพร้าว 106 23 ก.พ. 63 - ซอยลาดพร้าว 102

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : 23 มกราคม 2563 - ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา - ชุมชนทรัพย์สินใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : - 14 ธ.ค. 62 ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา (30 ไร่) - 14 ธ.ค. 62 หมู่บ้านโนเบิล (โซนบี) - 18 ธ.ค. 62 โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก - 18 ธ.ค. 62 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : - 16 พ.ย. 62 ชุมชนเทพลีลา - 16 พ.ย. 62 ชุมชน 9 พัฒนา - 16 พ.ย. 62 ชุมชนลาดพร้าว 64 แยก 8 - 16 พ.ย. 62 ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์-อุปกรณ์การสาธิต
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เผยแพร่ความรู้การนำปุ๋ยน้ำชีวภาพ, ปุ๋ยอินทรีย์, การนำไปเป็นอาหารสัตว์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3145

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3145

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0830

ตัวชี้วัด : 02. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและน้ากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ฯ เป้าหมายร้อยละ 30 //2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นฯ ( 993 ตันปี )

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.64

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.26

100 / 100
2
8.77

100 / 100
3
13.16

100 / 100
4
20.64

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **