ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด : 50450000-3146

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนิโรธ โพธิ์เจริญ (โทร 6977)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ขยะมูลฝอยกันตรายจากครัวเรือนถึงแม้ว่าจะสัดส่วนประมาณร้อยล่ะ 3-5 ของมูลฝอยทั่วไปทั้งหมดที่จัดเก็บได้ในแต่ละวัน แต่มูลฝอยอันตายเป็นมูลฝอยประเภทที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและนับเป็นภัยเงียบที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ สำนักงานเขตวังทองหลางได้เล็งเห็นและตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากมูลฝอยดังกล่าว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย

50450600/50450600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายของประชาชนมนพื้นที่เขตวังทองหลาง 2. เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมและการกำจัดขยะอันตรายจากครัวเรือนเป็นไปอย่างถูกลักษณะตามหลักวิชาการ/สุขภิบาล 3. เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจากปัญหามูลฝอยอันตราย

เป้าหมายของโครงการ

-จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากครัวเรือนในพื้นที่เขตวังทองหลางโดยรวบรวมส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและอ่อนนุช ไม่น้อยกว่า 24.71 ตัน/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน กันยายน 2563 ได้ 0.190 ตัน - ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-29)

100.00

29/8/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน สิงหาคม 2563 จัดเก็บได้ 1.140 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน กรกฎาคม 2563 จัดเก็บได้ 1.340 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-28)

75.00

28/6/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน มิถุนายน 2563 จัดเก็บได้ 0.650 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-30)

70.00

30/5/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน พฤษภาคม 2563 จัดเก็บได้ 1.220 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-26)

60.00

26/4/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน เมษายน 2563 จัดเก็บได้ 1.950 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน มีนาคม 2563 จัดเก็บได้ 3.780 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บได้ 2.680 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน มกราคม 2562 จัดเก็บได้ 5.100 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : - จัดเก็บขยะอันตราย เดือนธันวาคม 62 จัดเก็บได้ 2.730 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : - จัดเก็บขยะอันตราย เดือนพฤศจิกายน 62 จัดเก็บได้ 1.750 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน ตุลาคม 2562 ได้ 2.45 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3146

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3146

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0830

ตัวชี้วัด : 02. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและน้ากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ฯ เป้าหมายร้อยละ 30 //2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นฯ ( 993 ตันปี )

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.6400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.26

100 / 100
2
8.77

100 / 100
3
13.16

100 / 100
4
20.64

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **