ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดเก็บของเหลือใช้หรือมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่และขยะอันตราย : 50450000-3147

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนิโรธ โพธิ์เจริญ (โทร 6977)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายเพิ่มบริการการจัดเก็บมูลฝอยที่ตกค้างในตรอก ซอก ซอย โดยให้จัดเก็บสม่ำเสมอเพื่อที่จะไม่มีขยะตกค้างและส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน ซึ่งปัญหาขยะตกค้างดังกล่าวเป็นสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์เก่า ที่นอนเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว และรถขยะไม่สามารถจัดเก็บให้ได้ สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้จัดโครงการจัดเก็บมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในพื้นที่ และป้องกันการลักลอบนำขยะมาทิ้งในที่ว่าง

50450600/50450600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่ 2. เพื่อป้องกันการลักลอบนำขยะมาทิ้งในที่ว่าง 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งที่กำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ในชุมชน หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด อาพาร์ทเม้นท์ สถาบันการศึกษา ฯลฯ ในพื้นที่ทุกวันอาทิตย์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : - 6 ก.ย. 63 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 20-32 หมู่บ้านทิวสน - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.450 ตัน - 13 ก.ย. 63 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 15-21 หมู่บ้านทิวสน - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.710 ตัน - 20 ก.ย. 62 ซอยลาดพร้าว 89, 91 ชุมชนลาดพร้าว 91 - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.430 ตัน - 27 ก.ย. 62 ซอยลาดพร้าว 93 - รีไซเคิลได้ 2.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.210 ตัน - ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-29)

100.00

29/8/2563 : เดือน สิงหาคม 2563 2 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 6 หมู่บ้านโสภณพัฒนา, หมู่บ้านจักรพงษ์ รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ 1.000 ตัน 9 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 8 หมู่บ้านเย็นสุข รีไซเคิลได้ 3.840 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ 3.000 ตัน 16 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 หมู่บ้านมนตรีทาวน์โฮม, หมู่บ้านเมอริทเพลส รีไซเคิลได้ 0.916 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ 2.000 ตัน 23 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 12 หมู่บ้านอรุณวิลเลจ, หมู่บ้านกลางเมือง, หมู่บ้านสุขสบาย รีไซเคิลได้ 1.650 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ 1.000 ตัน 30 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14, 16, 18 หมู่บ้านทิวสน รีไซเคิลได้ 0.950 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ 2.000 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : 12 กรกฎาคม 63 หมู่บ้านกลางเมือง 84, หมู่บ้าน 84 แมนชั่น - รีไซเคิลได้ 2.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 0.760 ตัน 19 กรกฎาคม 63 ซอยลาดพร้าว 63 - รีไซเคิลได้ 3.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 4.070 ตัน 26 กรกฎาคม 63 หมู่บ้านพัฒนสามัคคี - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.570 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-28)

75.00

28/6/2563 : 7 มิถุนายน 63 หมู่บ้านกลางเมืองโครงการ 1-4 - รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.400 ตัน 14 มิถุนายน 63 หมู่บ้านตะวันรุ่งแยก 1-21 - รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.630 ตัน 21 มิถุนายน 63 หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ - รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.340 ตัน 28 มิถุนายน 63 ซอยสังคมสงเคราะห์แยก 1-35 - รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.730 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-30)

70.00

30/5/2563 : 3 พฤษภาคม 63 ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.540 ตัน 10 พฤษภาคม 63 ชุมชนคลองพลับพลา - รีไซเคิลได้ 1.230 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.000 ตัน 17 พฤษภาคม 63 ชุมชนทรัพย์สินใหม่ - รีไซเคิลได้ 2.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.440 ตัน 24 พฤษภาคม 63 ชุมชน 9 พัฒนา, ชุมชนร่วมสามัคคี - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.460 ตัน 31 พฤษภาคม 63 ชุมชนลาดพร้าว 64 - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.860 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-26)

60.00

26/4/2563 : 5 เมษายน 63 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 1-15 - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.520 ตัน 19 เมษายน 63 หมู่บ้านนวศรี, หมู่บ้านศรีวรา (ซอยรามคำแหง 21) - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.770 ตัน 26 เมษายน 63 หมู่บ้านธารารมณ์ (ซอยรามคำแหง 9) - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.170 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : 1 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 114 ชุมชนสันประเสริฐ - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.840 ตัน 8 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 96 - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.040 ตัน 15 มี.ค. 63 หมู่บ้านบดินทรรักษา - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 0.880 ตัน 22 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 94, 92 หมู่บ้านเกตุนุติ - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.300 ตัน 29 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 88 หมู่บ้านกลางเมือง, หมู่บ้านศิรินเทพ - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 3.560 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : 2 ก.พ. 63 ซอยลาดพร้าว 124 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 0.940 ตัน 9 ก.พ. 63 ซอยลาดพร้าว 110 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.550 ตัน 16 ก.พ. 63 ซอยลาดพร้าว 106 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.250 ตัน 23 ก.พ. 63 ซอยลาดพร้าว102 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 0.870 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : 5 ม.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 101 หมู่บ้านราชพงษา, หมู่บ้านอยู่เจริญ - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.030 ตัน 12 ม.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 101 แยก 19,21,23,25,27 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.220 ตัน 19 ม.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 101 หมู่บ้านพิมพ์ทอง ซอยลาดพร้าว 130 หมู่บ้านสราญพฤกษ์, หมู่บ้านอารียา - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.540 ตัน 26 ม.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 126, ซอยลาดพร้าว 128 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.250 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : - 1 ธ.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 20-32 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.43 ตัน - 8 ธ.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 89, 91 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.17 ตัน - 15 ธ.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 15, แยก 17, แยก 19, แยก 21 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 3.39 ตัน - 22 ธ.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14, แยก 16, แยก 18 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.95 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.94 ตัน - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 3, แยก 12 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.68 ตัน - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 15, แยก 17, แยก 19, แยก 21 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.90 ตัน - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14, แยก 16, แยก 18 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 7.23 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 : - 6 ต.ค. 62 ซอยสังคมสงเคราะห์ แยก 13-35 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.09 ตัน - 13 ต.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 69 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.77 ตัน - 20 ต.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 4 หมู่บ้านโสภณจิตนา, หมู่บ้านจักรพงษ์ - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.38 ตัน - 27 ต.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 8 หมุ่บ้านเย็นสุข - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.36 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:90%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:100%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3147

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3147

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0830

ตัวชี้วัด : 02. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและน้ากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ฯ เป้าหมายร้อยละ 30 //2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นฯ ( 993 ตันปี )

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.6400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.26

100 / 100
2
8.77

100 / 100
3
13.16

100 / 100
4
20.64

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **