ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50450000-3155

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

32.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 32.00

นางสาวแสงเดือน แสงอรุณ โทร.6980

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร มุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตวังทองหลาง เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อยกมาตรฐานทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิชาการเขตวังทองหลาง ฝ่ายการศึกษา จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร โดยจัดการอบรมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและเสริมประสบการณ์ต่างๆ ให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ

50450700/50450700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ๒.๒ เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายแนวทางการบริหารและพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ ด้านปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว เข้ารับการอบรมสัมมนา ๓.๒ ด้านคุณภาพ ศูนย์วิชาการเขตวังทองหลางสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวังทองหลางให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-05-23)

32.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... งดการดำเนินโครงการเนื่องจากส่งคืนสำนักงบประมาณตามหนังสือ ที่ กท 8208/333 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-04-26)

32.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กำหนดการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 เตรียมดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-25)

20.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-22)

15.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินโครงการเดือนพฤษภาคม 2563 ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดดำเนินโครงการเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3155

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3155

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0824

ตัวชี้วัด : 09.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพิ้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **