ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน : 50450000-3156

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

47.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 47.00

นางสาวแสงเดือน แสงอรุณ โทร.6980

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลาง โดยฝ่ายการศึกษาได้ดำเนินโครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวังทองหลาง อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาจีน เพื่อก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน และมีความพร้อมในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ตลอดจนนักเรียนสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศ ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้า และภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย กรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา นอกจากภาษาอังกฤษ ฝ่ายการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลางจำนวน 3 โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง

50450700/50450700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม 2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม, โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว โดยเริ่มสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-05-23)

47.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-26)

45.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว ดำเนินการสอนภาษาจีนและเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม ดังนี้ - โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สอน 3 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 1,800 บาท - โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว สอน 3 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 1,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว ดำเนินการสอนภาษาจีนและเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้ - โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สอน 30 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 18,000 บาท - โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก สอน 20 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 12,000 บาท - โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว สอน 9 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว ดำเนินการสอนภาษาจีนและเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมกราคม ดังนี้ - โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สอน 33 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 19,800 บาท - โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก สอน 22 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 13,200 บาท - โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว สอน 12 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 7,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว ดำเนินการสอนภาษาจีนและเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม ดังนี้ - โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สอน 30 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 18,000 บาท - โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก สอน 20 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 12,000 บาท - โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว สอน 12 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 7,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-22)

20.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดได้แก่ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว ดำเนินการสอนภาษาจีนและเบิกจ่ายค่าตอบแทน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดแล้ว โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว ดำเนินการสอนภาษาจีนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และเบิกจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้ - โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สอน 33 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 19,800 บาท - โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก สอน 24 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 14,400 บาท - โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว สอน 9 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3156

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3156

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0824

ตัวชี้วัด : 09.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพิ้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **