ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต : 50450000-3163

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

นางสาวแสงเดือน แสงอรุณ โทร.6980

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายการศึกษาจัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์(ENGLISH INTEGRATED SKILLS) บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ จัดหลักสูตรเนื้อหาสาระสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN (Play+Learn) การมีส่วนร่วม(Co-Operation) มีความร่วมมือ(Collaboration) ปรับตัว และแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

50450700/50450700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง 2. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลางเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษา

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม, โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไป 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพ 1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 2. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลางมีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 3. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลางมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-23)

45.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-04-26)

43.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษและเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ เดือนมีนาคม ดังนี้ - โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สอน 11 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 6,600 บาท - โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก สอน ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน บาท - โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว สอน 8 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 4,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษและเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ เดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้ - โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สอน 70 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 42,000 บาท - โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก สอน 49 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 29,400 บาท - โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว สอน 28 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 16,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว ดำเนินการสอนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมกราคม ดังนี้ - โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สอน 85 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 51,000 บาท - โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก สอน 60 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 36,000 บาท - โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว สอน 32 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 19,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว ดำเนินการสอนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม ดังนี้ - โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สอน 78 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 46,800 บาท - โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก สอน 48 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 28,800 บาท - โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว สอน 28 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 16,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-22)

20.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดได้แก่ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว ดำเนินการสอนและเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดแล้ว โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว ดำเนินการสอนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาอังกฤษ ดังนี้ - โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สอน 77 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 46,200 บาท - โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก สอน 46 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 27,600 บาท - โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว สอน 24 ชั่วโมง เบิกจ่ายเป็นเงิน 14,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3163

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3163

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0824

ตัวชี้วัด : 09.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพิ้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **