ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การใช้ประโยชน์จากมูลฝอยเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ : 50450000-3168

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนิโรธ โพธิ์เจริญ (โทร 6977)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ปัญหามูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปัญหาขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายได้ ซึ่งมีองค์ประกอบของมูลฝอยร้อยละ 50 ที่ประชาชนเหลือจากผู้บริโภค ขยะเหล่านี้ขณะย่อยสลายอาจก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก แต่ถ้ามีการจัดการที่ดีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น การให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์ การทำน้ำหมักชีวภาพ และหมักทำปุ๋ยผสมกิ่งไม้ใบไม้จากรถบดย่อยกิ่งไม้รวมทั้งกิ่งไม้ใบไม้ที่ตัดแต่งริมถนนสามารถนำไปทำปุ๋ยได้

50450600/50450600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยและนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและลดต้นทุนในการกำจัดขยะประเภทขยะเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ 3. เพื่อให้การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษ

เป้าหมายของโครงการ

-ส่งเสริมการนำขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์ ทำน้ำหมักชีวภาพ หมักทำปุ๋ยผสมกิ่งไม้ใบไม้จากรถบดย่อยกิ่งไม้ และนำกิ่งไที่ตัดแต่งริมถนนรวบรวมส่งโรงงานหมักปุ๋ย เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3,500 ตัน/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : - ปริมาณขยะเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน ก.ย. 63 - เลี้ยงสัตว์ จำนวน 75 ตัน - ทำขยะหอม จำนวน 8 ตัน - ทำปุ๋ยหมัก จำนวน 5 ตัน - บดหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น จำนวน 0.00 ตัน - รวบรวมส่งโรงงานหมักปุ๋ยผสม จำนวน 103.00 ตัน - ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-29)

100.00

29/8/2563 : - ปริมาณขยะเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน สิงหาคม 63 - เลี้ยงสัตว์ จำนวน 75 ตัน - ทำขยะหอม จำนวน 7 ตัน - ทำปุ๋ยหมัก จำนวน 5 ตัน - บดหรือใช้ประโยชน์อย่งอื่น จำนวน 0 ตัน - รวบรวมส่งโรงงานหมักปุ๋ยหมัก จำนวน 96.60 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : - ปริมาณขยะเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน กรกฎาคม 63 - เลี้ยงสัตว์ จำนวน 80 ตัน - ทำขยะหอม จำนวน 8 ตัน - ทำปุ๋ยหมัก จำนวน 5 ตัน - บดหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น จำนวน 0 ตัน - รวบรวมส่งโรงงานหมักปุ๋ยผสม จำนวน 96.24 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-28)

75.00

28/6/2563 : - ปริมาณขยะเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน มิถุนายน 63 - เลี้ยงสัตว์ จำนวน 85 ตัน - ทำขยะหอม จำนวน 8 ตัน - ทำปุ๋ยหมัก จำนวน 6 ตัน - บดหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น จำนวน 0 ตัน - รวบรวมส่งโรงงานหมักปุ๋ยผสม จำนวน 55.98 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-30)

70.00

30/5/2563 : - ปริมาณขยะเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน พฤษภาคม 63 - เลี้ยงสัตว์ จำนวน 90 ตัน - ทำขยะหอม จำนวน 8 ตัน - ทำปุ๋ยหมัก จำนวน 8 ตัน - บดหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น จำนวน 0 ตัน - รวบรวมส่งโรงงานหมักปุ๋ยผสม จำนวน 74.76 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-26)

60.00

26/4/2563 : - ปริมาณขยะเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน เมษายน 63 - เลี้ยงสัตว์ จำนวน 85 ตัน - ทำขยะหอม จำนวน 8 ตัน - ทำปุ๋ยหมัก จำนวน 8 ตัน - บดหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น จำนวน 0 ตัน - รวบรวมส่งโรงงานหมักปุ๋ย จำนวน 64.68 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : - ปริมาณขยะเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน มี.ค. 63 - เลี้ยงสัตว์ จำนวน 80 ตัน - ทำขยะหอม จำนวน 7 ตัน - ทำปุ๋ยหมัก จำนวน 10 ตัน - บดหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น จำนวน 0 ตัน - รวบรวมส่งโรงงานหมักปุ๋ยผสม จำนวน 79.86 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : - ปริมาณขยะเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน ก.พ. 63 - เลี้ยงสัตว์ จำนวน 100 ตัน - ทำขยะหอม จำนวน 10 ตัน - ทำปุ๋ยหมัก จำนวน 15 ตัน - บดหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น จำนวน 0 ตัน - รวบรวมส่งโรงงานหมักปุ๋ยผสม จำนวน 67.08 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : ปริมาณขยะเศษอาหาร กิ่งไม่ใบไม้นำมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนมกราคม 2563 - เลี้ยงสัตว์ จำนวน 1.50 ตัน - ทำขยะหอม จำนวน 10.00 ตัน - ทำปุ๋ยหมัก จำนวน 20.00 ตัน - บดหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น จำนวน 0 ตัน - รวบรวมส่งโรงงานหมักปุ๋ยผสม จำนวน 48.9 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : - ปริมาณขยะเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้นำมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนธันวาคม 62 - เลี้ยงสัตว์ จำนวน 100 ตัน - ทำขยะหอม จำนวน 10 ตัน - ทำปุ๋ยหมัก จำนวน 20 ตัน - บดหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น จำนวน 0 ตัน - รวบรวมส่งโรงงานปุ๋ยหมัก จำนวน 55.02 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

2019-11-27 : - ปริมาณขยะเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้นำมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 62 - เลี้ยงสัตว์ จำนวน 110 ตัน - ทำขยะหอม จำนวน 15 ตัน - ทำปุ๋ยหมัก จำนวน 20 ตัน - บดหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น จำนวน 0 ตัน - รวบรวมส่งโรงงานหมักปุ๋ยผสม จำนวน 67.77 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : - ปริมาณขยะเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน ต.ค. 62 - เลี้ยงสัตว์ จำนวน 120 ตัน - ทำขยะหอม จำนวน 15 ตัน - ทำปุ๋ยหมัก จำนวน 25 ตัน - บดหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น จำนวน 0.00 ตัน - รวบรวมส่งโรงงานหมักปุ๋ยผสม จำนวน 65.05 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3168

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3168

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0830

ตัวชี้วัด : 02. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและน้ากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ฯ เป้าหมายร้อยละ 30 //2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นฯ ( 993 ตันปี )

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.6400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.26

100 / 100
2
8.77

100 / 100
3
13.16

100 / 100
4
20.64

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **