ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50450000-3178

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณัฐณิชา วิเชียร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่คู่มากับสังคมไทยทำให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และมรดกที่สำคัญซึ่งเป็นความภาคภูมิใจแสดงถึงเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของไทย ปัจจุบันปัญหายังขาดความเอาใจใส่ในประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ อีกทั้งยังขาดความซาบซึ้งในเอกลักษณ์ความเป็นไทย หากปล่อยปะละเลยให้เป็นเช่นนั้น อนาคตความเป็นไทยคงสูญสิ้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าาที่ของคนไทยทุกคนต้องร่วมใจอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่สืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามของไทยไว้

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ 2. เพื่้ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและให้ความสำคัญกับวันสำคัญของไทย 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 4. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก 5. เพื่อส่งเสริมสร้้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและตระหนักถึงคุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดจัดกิจกรรม 5 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน กรรมการสภาวัฒนธรรมเขต ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๆ ละ 300 คน 1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 3. กิจกรรมหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา 4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎา 5. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-03)

100.00

3/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยสรุปทั้ง 5 กิจกรรม ได้แก่ 1. การจัดงานวันเด็ก 2. ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 3. ประเพณีหล่อเทียน-ถวายเทียนพรรษา 3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 4. วันแม่แห่งฃาติ 12 สิงหาคม การดำเนินกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปปละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและให้ความสำคัญกับวันสำคัญของไทย ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม ่และสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและตระหนักถึงคุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.67 (2020-08-19)

91.67

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30-09.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตวังทองหลาง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-01)

75.00

1/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนมิถุนายน 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.58 (2020-04-30)

0.58

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนเมษายน 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนมีนาคม 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-19)

41.67

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวดสำหรับจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-29)

33.33

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....สำนักงานเขตวังทองหลางได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การแสดงของโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก , ชมการแสดงของโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ตอบคำถาม-เล่นเกมส์บนเวที,

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-17)

25.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง อยู่ระหว้างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-25)

16.67

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจำนวนเด็กแต่่ละชุมชนเพื่อจัดซื้อของขวัญ อนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการและเตรียมวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3178

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3178

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0833

ตัวชี้วัด : 08. ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8.1 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ ค่าเป้าหมายจำนวน 3 ช่องทาง // 8.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
91.00

100 / 100
2
92.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **