ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) สำนักงานเขตวังทองหลาง : 50450000-3180

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสรายุทธ เด่นสุนทร (โทร.6962)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม การค้าและบริการ มีประชากรที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 5,682,415 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) และมีประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยมิได้แจ้งย้ายที่อยู่อีกประมาณ 4 ล้านคน ทำให้มีประชาชนเข้ามาใช้บริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับการบริการที่ดีจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร แต่ด้วยศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างที่ผู้ขอรับบริการคาดหวัง ก่อให้เกิดปัญหาการร้องเรียนผ่านศูนย์รับแจ้งทุกข์ กทม. 1555 ศูนย์บริการประชาชน 1111 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น สำนักงานเขตวังทองหลาง เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งให้บริการประชาชนในรูปแบบ “Bangkok Fast & Clear” (BFC) กับประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในแต่ละวันจะมีประชาชนต่างท้องที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก อาจทำให้การบริการไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และต้องเสียเวลารอคอย บางรายมาใช้บริการใกล้เวลาปิดทำการทำให้ไม่สามารถบริการได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจจะก่อให้เกิดความไม่พอใจระหว่างผู้ขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และตามมาด้วยการร้องเรียนผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การบริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตวังทองหลาง

50450200/50450200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทราบปัญหาและความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างแท้จริง 2. เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างผู้ขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4. เพื่อลดจำนวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานเขตวังทองหลาง

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนผู้ขอรับบริการ ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้รับความพึงพอใจ เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ฝ่ายยทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด(BFC)ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 120 ชุด กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับบริการสำนักงานเขตวังทองหลาง ทั้ง 10 ฝ่าย ดั้งนี้ 1) ฝ่ายทะเบียน 2) ฝ่ายปกครอง 3) ฝ่ายโยธา 4) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5) ฝ่ายรายได้ 6) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 7) ฝ่ายการศึกษา 8) ฝ่ายการคลัง 9) ฝ่ายเทศกิจ 10)ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผลจากการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด(BFC)ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือนกันยายน2563 - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98.40 - คิดเป็นระดับ 4.92 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-27)

98.00

27/8/2563 : ฝ่ายยทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด(BFC)ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 120 ชุด กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับบริการสำนักงานเขตวังทองหลาง ทั้ง 10 ฝ่าย ดั้งนี้ 1) ฝ่ายทะเบียน 2) ฝ่ายปกครอง 3) ฝ่ายโยธา 4) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5) ฝ่ายรายได้ 6) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 7) ฝ่ายการศึกษา 8) ฝ่ายการคลัง 9) ฝ่ายเทศกิจ 10)ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผลจากการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด(BFC)ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือนสิงหาคม2563 - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98.20 - คิดเป็นระดับ 4.91 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-07-29)

93.00

29/7/2563 : ฝ่ายยทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด(BFC)ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 120 ชุด กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับบริการสำนักงานเขตวังทองหลาง ทั้ง 10 ฝ่าย ดั้งนี้ 1) ฝ่ายทะเบียน 2) ฝ่ายปกครอง 3) ฝ่ายโยธา 4) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5) ฝ่ายรายได้ 6) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 7) ฝ่ายการศึกษา 8) ฝ่ายการคลัง 9) ฝ่ายเทศกิจ 10)ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผลจากการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด(BFC)ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98.40 - คิดเป็นระดับ 4.92 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-29)

90.00

29/6/2563 : ฝ่ายยทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด(BFC)ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 120 ชุด กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับบริการสำนักงานเขตวังทองหลาง ทั้ง 10 ฝ่าย ดั้งนี้ 1) ฝ่ายทะเบียน 2) ฝ่ายปกครอง 3) ฝ่ายโยธา 4) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5) ฝ่ายรายได้ 6) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 7) ฝ่ายการศึกษา 8) ฝ่ายการคลัง 9) ฝ่ายเทศกิจ 10)ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผลจากการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 97.80 - คิดเป็นระดับ 4.85 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : ฝ่ายยทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด(BFC)ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 120 ชุด กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับบริการสำนักงานเขตวังทองหลาง ทั้ง 10 ฝ่าย ดั้งนี้ 1) ฝ่ายทะเบียน 2) ฝ่ายปกครอง 3) ฝ่ายโยธา 4) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5) ฝ่ายรายได้ 6) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 7) ฝ่ายการศึกษา 8) ฝ่ายการคลัง 9) ฝ่ายเทศกิจ 10)ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผลจากการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 97.00 - คิดเป็นระดับ 4.85 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : ฝ่ายยทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด(BFC)ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 120 ชุด กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับบริการสำนักงานเขตวังทองหลาง ทั้ง 10 ฝ่าย ดั้งนี้ 1) ฝ่ายทะเบียน 2) ฝ่ายปกครอง 3) ฝ่ายโยธา 4) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5) ฝ่ายรายได้ 6) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 7) ฝ่ายการศึกษา 8) ฝ่ายการคลัง 9) ฝ่ายเทศกิจ 10)ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผลจากการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือน เมษายน 2563 - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98.20 - คิดเป็นระดับ 4.91 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-24)

48.00

24/3/2563 : ฝ่ายยทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด(BFC)ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 120 ชุด กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับบริการสำนักงานเขตวังทองหลาง ทั้ง 10 ฝ่าย ดั้งนี้ 1) ฝ่ายทะเบียน 2) ฝ่ายปกครอง 3) ฝ่ายโยธา 4) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5) ฝ่ายรายได้ 6) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 7) ฝ่ายการศึกษา 8) ฝ่ายการคลัง 9) ฝ่ายเทศกิจ 10)ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผลจากการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือน มีนาคม 2563 - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 94.60 - คิดเป็นระดับ 4.73 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : ฝ่ายยทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด(BFC)ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 120 ชุด กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับบริการสำนักงานเขตวังทองหลาง ทั้ง 10 ฝ่าย ดั้งนี้ 1) ฝ่ายทะเบียน 2) ฝ่ายปกครอง 3) ฝ่ายโยธา 4) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5) ฝ่ายรายได้ 6) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 7) ฝ่ายการศึกษา 8) ฝ่ายการคลัง 9) ฝ่ายเทศกิจ 10)ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผลจากการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 96.00 - คิดเป็นระดับ 4.80 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-01-25)

28.00

ฝ่ายยทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด(BFC)ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 120 ชุด กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับบริการสำนักงานเขตวังทองหลาง ทั้ง 10 ฝ่าย ดั้งนี้ 1) ฝ่ายทะเบียน 2) ฝ่ายปกครอง 3) ฝ่ายโยธา 4) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5) ฝ่ายรายได้ 6) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 7) ฝ่ายการศึกษา 8) ฝ่ายการคลัง 9) ฝ่ายเทศกิจ 10)ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผลจากการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือน มกราคม 2563 - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 96.80 - คิดเป็นระดับ 4.73 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากถึงมาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : ฝ่ายทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด(BFC)ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 120 ชุด กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับบริการสำนักงานเขตวังทองหลาง ทั้ง 10 ฝ่าย ดั้งนี้ 1) ฝ่ายทะเบียน 2) ฝ่ายปกครอง 3) ฝ่ายโยธา 4) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5) ฝ่ายรายได้ 6) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 7) ฝ่ายการศึกษา 8) ฝ่ายการคลัง 9) ฝ่ายเทศกิจ 10)ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผลจากการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 96.00 - คิดเป็นระดับ 4.80 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-25)

12.00

25/11/2562 : ฝ่ายทะเบียนดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด(BFC)ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 120 ชุด กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับบริการสำนักงานเขตวังทองหลาง ทั้ง 10 ฝ่าย ดั้งนี้ 1) ฝ่ายทะเบียน 2) ฝ่ายปกครอง 3) ฝ่ายโยธา 4) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5) ฝ่ายรายได้ 6) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 7) ฝ่ายการศึกษา 8) ฝ่ายการคลัง 9) ฝ่ายเทศกิจ 10)ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผลจากการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 80.40 - คิดเป็นระดับ 4.02 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-10-30)

6.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำแบบสอบถาม 3. ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด(BFC)ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 120 ชุด กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับบริการสำนักงานเขตวังทองหลาง ทั้ง 10 ฝ่าย ดั้งนี้ 1) ฝ่ายทะเบียน 2) ฝ่ายปกครอง 3) ฝ่ายโยธา 4) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5) ฝ่ายรายได้ 6) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 7) ฝ่ายการศึกษา 8) ฝ่ายการคลัง 9) ฝ่ายเทศกิจ 10)ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผลจากการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 80.40 - คิดเป็นระดับ 4.02 - สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินความพึงพอใจ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลความพึงพอใจ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3180

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3180

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **