ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50450000-3183

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอรวรรณ ขุมบางลี่ (โทร.6992)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน พัฒนาศักยภาพของคนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อ สำนักงานเขตวังทองหลางได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชนเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านอนามัย ด้านสังคม และด้านจิตใจ

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 3. เพื่อนำงบประมาณที่ได้รับมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตรงตามที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลางจำนวน 19 ชุมชน ทุกเดือนในปีงบประมาณ 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายไวนิล 3. ค่าวัสดุทำความสะอาด เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดทางมะพร้าว 4. ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 5. ค่าล้างอัดภาพ ค่าถ่ายเอกสาร 6. ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ชุมชนมีงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า 2. ชุมชนได้รับการพัฒนา มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันมีศักยภาพความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 3. การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตรงตามที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-03)

95.00

3/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายไวนิล 3. ค่าวัสดุทำความสะอาด เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดทางมะพร้าว 4. ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 5. ค่าล้างอัดภาพ ค่าถ่ายเอกสาร 6. ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.67 (2020-08-25)

91.67

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายไวนิล 3. ค่าวัสดุทำความสะอาด เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดทางมะพร้าว 4. ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 5. ค่าล้างอัดภาพ ค่าถ่ายเอกสาร 6. ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายไวนิล 3. ค่าวัสดุทำความสะอาด เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดทางมะพร้าว 4. ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 5. ค่าล้างอัดภาพ ค่าถ่ายเอกสาร 6. ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายไวนิล 3. ค่าวัสดุทำความสะอาด เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดทางมะพร้าว 4. ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 5. ค่าล้างอัดภาพ ค่าถ่ายเอกสาร 6. ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายไวนิล 3. ค่าวัสดุทำความสะอาด เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดทางมะพร้าว 4. ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 5. ค่าล้างอัดภาพ ค่าถ่ายเอกสาร 6. ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-30)

58.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายไวนิล 3. ค่าวัสดุทำความสะอาด เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดทางมะพร้าว 4. ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 5. ค่าล้างอัดภาพ ค่าถ่ายเอกสาร 6. ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-16)

50.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายไวนิล 3. ค่าวัสดุทำความสะอาด เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดทางมะพร้าว 4. ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 5. ค่าล้างอัดภาพ ค่าถ่ายเอกสาร 6. ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-27)

41.67

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายไวนิล 3. ค่าวัสดุทำความสะอาด เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดทางมะพร้าว 4. ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 5. ค่าล้างอัดภาพ ค่าถ่ายเอกสาร 6. ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-22)

33.33

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายไวนิล 3. ค่าวัสดุทำความสะอาด เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดทางมะพร้าว 4. ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 5. ค่าล้างอัดภาพ ค่าถ่ายเอกสาร 6. ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-16)

25.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายไวนิล 3. ค่าวัสดุทำความสะอาด เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดทางมะพร้าว 4. ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 5. ค่าล้างอัดภาพ ค่าถ่ายเอกสาร 6. ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-25)

16.67

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายไวนิล 3. ค่าวัสดุทำความสะอาด เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดทางมะพร้าว 4. ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 5. ค่าล้างอัดภาพ ค่าถ่ายเอกสาร 6. ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงกร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงกร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3183

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3183

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0833

ตัวชี้วัด : 08. ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8.1 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ ค่าเป้าหมายจำนวน 3 ช่องทาง // 8.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
91.00

100 / 100
2
92.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **