ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50450000-3184

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายศิลป์ชัย รอดเจริญ (โทร.6992)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลาง มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 ศูนย์ อยู่ในการกำกับดูแลของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึ่งในปัจจุบันมีรูปแบบการดำเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในแบบเขตเมืองเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนเป็นที่พักอาศัย แต่ยังมีประชาชนบางส่วนซึ่งเดิมมีอาชีพเกษตรกรยังคงวิถีชีวิตทางการเกษตรอยู่ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จึงได้วางแนวทางดำเนินการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้พื้นที่ที่จำกัดในการทำการเกษตรเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดให้มีการประชุมแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงกระจายข่าวสารการเกษตรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ อันจะเป็นการพัฒนาศูนย์ฯ ให้ก้าวหน้าต่อไป 2. เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแบบวิถีพอเพียงในพื้นที่ให้เข้มแข็งและอย่างยั่งยืนเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ล 3. เพื่อส่งเสริมความรู้จากวิชาการเกษตร ให้คำแนะนำที่ปรึกษาการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 2. มีการจัดหาวัสดุการเกษตร และวัสดุสำนักงานให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอด 3. มีการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร ให้คำแนะนำ/ปรึกษา/แก้ไขปัญหาและการจัดฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรให้กับประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

9/14/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว การดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2563 - จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ ครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเขตวังทองหลาง เพื่อรายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน Young Smart Farmer เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกร - บริษัทมติชน ร่วมกับสำนักงานเขตวังทองหลางจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการปลูกผักไร้ดิน "ที่ว่าง กินได้" โดยผู้ประกอบการี่ประสบความสำเร็จในการทำฟาร์มผัก ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง และคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและผู้สนใจ ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประุชุมสำนักงานเขตวังทองหลาง สรุปผลประโยชน์ที่ได้รับ 1. คณะกรรมการฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว 2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมต่อพื้นที่ 3. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ สามารถส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในรูปแบบการเกษตรเมืองได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.67 (2020-08-20)

91.67

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเขตวังทองหลาง เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงเกษตรฯเปิดตัว Application "ระบบช่วยตัดสินใจในการลงทุนปลูกพืช Farm D" และสรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแปลงผักสวนครัวเกษตรพอเพียง ชุมชนคลองพลับพลา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เพื่อนำผลการดำเนินงานมาร่วมกันปรับปรุงกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ ต่อไป 3. เข้าร่มการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเรสคิวฟาร์ม แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินต้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่ และการดำเนินงาน YOUNG SMART FARMER 4. เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ทางวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เขต ในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรในพื้นที่เขตวังทองหลาง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ส่งเสริมการเกษตรของภาครัฐ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนมิถุนายน 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-30)

58.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนเมษายน 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในวันที่ 27 มีนาคม 2563 งดจัดการประชุมชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด เลื่อนการประชุมไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-27)

41.67

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในวันี่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเษตรฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-22)

33.33

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศุนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ทางวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เขต ในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรในพื้นที่เขตวังทองหลาง การเฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น การงดทำนาปรัง ปลูกพืชที่มีน้ำน้อย แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ส่งเสริมการเกษตรของภาครัฐ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-21)

25.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์-พลับพลา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-25)

16.67

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์-พลับพลา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ทางวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เขต ในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรในพื้นที่เขตวังทองหลาง การเฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น การงดทำนาปรัง ปลูกพืชที่มีน้ำน้อย แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ส่งเสริมการเกษตรของภาครัฐ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3184

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3184

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0833

ตัวชี้วัด : 08. ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8.1 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ ค่าเป้าหมายจำนวน 3 ช่องทาง // 8.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
91.00

100 / 100
2
92.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **