ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50450000-3187

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนิติวัชร์ แก้วเมืองทอง โทร 6992

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลางได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวและเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกีฬา ดังนี้ 1. การสนับสนุนและการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานกีฬาโดยสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวนลานกีฬา 2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในหมู่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการส่งเสริมการเล่นและออกกำลังกายร่วมกันในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 3. การจัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานครเพื่อช่วยปฏิบัติงานในลานกีฬา 4. การสนับสนุนการปรับปรุงด้านกายภาพและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในลานกีฬา อาทิ ไฟฟ้าส่องสว่าง ห้องน้ำ ลานกีฬาเอนกประสงค์ 5. สนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาเขตพื้นที่ในลานกีฬา ซึ่งประชาชนในพื้นที่ที่มีความสนใจในด้านการกีฬาและรวมตัวกันก่อตั้งเป็นสโมสรกีฬาเขตเพื่อเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมและการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง 2. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ลานกีฬาในพื้นที่เขตวังทองหลาง 3. เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง

เป้าหมายของโครงการ

1. เชิงปริมาณ - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณวันละ 200 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

9/14/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกันยายน 2563 สรุปผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่สำนักงานเขตวังทองหลาง 2. มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ลานกีฬาในพื้นที่เขตวังทองหลาง 3. มีอาสาสมัครปฏิบัติงานในพื้นที่เขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.67 (2020-08-25)

91.67

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตวังทองหลางสำรวจข้อมูลการออกกำลังกายของประชาชน - วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลานกีฬาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง - วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง (นายโกมินทร์ ชินบุตร) ได้มอบหมายให้นายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ประจำปี 2563 ให้กับประธานลานกีฬา ชุมชน จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ลานกีฬาหมู่บ้านพลับพลา, ลานกีฬาชุมชนคลองพลับพลา,ลานกีฬาชุมชนคลองพลับพลา 46 ไร่ - วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯและอาสาสมัครลานกีฬาลงพื้นที่ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่้งเหนือ) และลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่้งใต้) เพื่อสำรวจวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในลานกีฬา เพื่อดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมให้มีประสิทธิภาพที่ดี - ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยดำเนินภารกิจดังนี้ 1. วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯและอาสาสมัครลานกีฬาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาของประชาชนในพื้นที่เขต 2. วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายนางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพร้อมด้วยนายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ลานแอโรบิคลาดพร้าวสะพานสอง ลานแอโรบิคสวนวังทอง 1 ซอยลาดพร้าว 71 ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และเชิญชวนประชาชนให้หันมาออกกำลังกายส่งเสริมการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอสร้างความสุขทางกายและจิตใจรวมถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายนางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพร้อมด้วยนายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. ลานแอโรบิคหมู่บ้านทิวสนโครงการ 2 ลาดพร้าว 87 2. ลานแอโรบิค วังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และเชิญชวนประชาชนให้หันมาออกกำลังกายส่งเสริมการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอสร้างความสุขทางกายและจิตใจรวมถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายนางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพร้อมด้วยนายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. ลานแอโรบิคหมู่บ้านปัญจทรัพย์ ลาดพร้าว 80 วังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และเชิญชวนประชาชนให้หันมาออกกำลังกายส่งเสริมการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอสร้างความสุขทางกายและจิตใจรวมถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง (นายโกมินทร์ ชินบุตร) มอบหมายนายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาขุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลานกีฬาตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยยึดตามแนวทางปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค)และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการลานกีฬา ณ ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) และลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งใต้) เขตวังทองหลาง - วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และอาสาสมัครลานกีฬาสำรวจวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในลานกีฬา ณ ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งใต้) โดยดำเนินการติดตั้งตาข่ายตะกร้อและตาข่ายวอลเล่ย์บอลที่ชำรุด และดำเนินการรื้อแผ่นยางพื้นสนามฟุตซอลเป็นการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดบริเวณพื้นสนาม - วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และอาสาสมัครลานกีฬาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาของประชาชน ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-30)

58.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนเมษายน 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำที่ชำรุด ทาสี และทำความสะอาดลานกีฬา และงดการใช้ลานกีฬา โดยมีการปิดประกาศห้ามให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าไปเล่นในลานกีฬาเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะปกติ ค่าตอบแทนประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-25)

41.67

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00-19.00 น. ณ ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน SDN FUTSAL NO-L CUP 2020 Inspired by Thai PBS "เพื่อนกันมันส์โนเอล" (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม โดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-30)

33.33

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาประจำปี 2563 ในวันที่ 17-19 มกราคม 20563 ณ ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลาว่างหให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัยและห่างไกลยาเสพติด จำนวน 5 รุ่น ประกอบด้วย - รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย) - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย) - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง) - รุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-19)

25.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์รับสมัครทีมฟุตซอล ทั้งในโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลางเข้าแข่งขันกีฬาฟุตซอลตามโครงการส่งเสริมกิจกรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา โดยจะจัดการแข่งขันในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 จำนวน 5 รุ่น ประกอบด้วย - รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย) - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย) - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง) 2. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศลานกีฬา ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบาย ความรุ้ ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานลานกีฬาในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-25)

16.67

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสมัครทีมฟุตซอล ทั้งในโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลางเข้าแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ประจำปี 2563 จำนวน 5 รุ่น 1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) 2. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย) 3. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย) 4. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง) 5. รุ่นประชาชนทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3187

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3187

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0849

ตัวชี้วัด : 13. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
10.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **