รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

13. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน : 5045-0849

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10
100.0000
100 / 100
2
1.00
100.0000
100 / 100
3
5.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เตรียมการและขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำหนังสือขอเชิญประชุมเพื่อจัดหาคณะกรรมการประเมินลานกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำข้อมูลและทำป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้มาใช้บริการลานกีฬา และตีเส้นสนามใหม่ - จัดหาถังขยะเพิ่มเติมในจุดต่าง ๆ ของลานกีฬา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการลานกีฬาและจัดทำป้ายรณรงค์ให้ประชาชนที่มาใช้บริการรักษาความสะอาดของลานกีฬา - ล้างทำความสะอาดลานกีฬา วัสดุอุปกรณ์กีฬา เก้าอี้ โต๊ะ และซ่อมแซมห้องน้ำที่ชำรุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประจำเดือนเมษายน 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ - ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ - วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง (นายโกมินทร์ ชินบุตร) มอบหมายนายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาขุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลานกีฬาตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยยึดตามแนวทางปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค) และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการลานกีฬา ณ ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) และลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งใต้) เขตวังทองหลาง - วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และอาสาสมัครลานกีฬาสำรวจวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในลานกีฬา ณ ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งใต้) โดยดำเนินการติดตั้งตาข่ายตะกร้อและตาข่ายวอลเล่ย์บอลที่ชำรุด และดำเนินการรื้อแผ่นยางพื้นสนามฟุตซอลเป็นการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดบริเวณพื้นสนาม - วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลานกีฬาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ลานกีฬากรุงเทพมหานครกำหนดให้ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนและได้ขึ้นทะเบียนเป็นลานกีฬาของกรุงเทพมหานคร เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง การผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมินของกองการกีฬาที่กำหนด จากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนลานกีฬาของสำนักงานเขตที่ผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ คูณ 100 หารด้วยจำนวนลานกีฬาทั้งหมดในพื้นที่สำนักงานเขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด