ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50450000-3191

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางปรานอม ดิษยะกมล โทร. 6992

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ของประชาชนที่มีการสั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษและสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยเกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ ความเชื่อ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง "ผู้สูงอายุ"เป็นผู้สั่งสมความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้คนรุ่นใหม่นำภูมิปัญญาเหล่านั้นมาป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมทั้งพัฒนาและปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้สูงอายุให้สาธารณชนได้ทราบ 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดผลงานภูมิปัญญาในท้องถิ่น 3. เพื่อให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมสืบค้นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่ารวบรวมเป็นคลังสมองของเขตวังทองหลาง

เป้าหมายของโครงการ

1. เชิงปริมาณ - จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญา จำนวน 1 วัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน - ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ภูมิปัญญา 2. เชิงคุณภาพ - กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-30)

100.00

30/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว.......สำนักงานเขตวังทองหลางได้ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลางขึ้น ในวันที่ 28 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้สูงอายุให้สาธารณชนได้ทราบ,สร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดผลงานภูมิปัญญาในท้องถิ่น, เวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมสืบค้นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่ารวบรวมเป็นคลังสมองของเขตวังทองหลาง โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงความสามารถของผู้สูงอายุ , การฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน การแสดงผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาที่เพิ่มขึ้นได้แก่ เครื่องกั้นรถยนต์ , การเล่นเกมส์ต่าง ๆ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กและเยาวน ประชาชนทั่วไป เกิดแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดความรู้ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญามากขี้น ผู้สูงอายุได้เกิดความภาคภูมิใจมีขวัญและกำลังใจในการถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นใหม่ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-17)

25.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสถานที่และกลุ่มเป้าหมาย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-25)

16.67

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด,อยู่ระหว่างสืบค้นภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่าง วันที่ 24 มกราคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมความพร้อมในการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3191

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3191

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0833

ตัวชี้วัด : 08. ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8.1 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ ค่าเป้าหมายจำนวน 3 ช่องทาง // 8.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
91.00

100 / 100
2
92.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **