ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50450000-3192

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชินภัทร สายะนันท์ โทร 6992

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยรัฐบาลปัจจุบันได้มีนโยบายรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยน้อมนำแนวพระราชดำริแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยคำนึกถึงความพอดี พอประมาณอย่างมีเหตุผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุข สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้จัดทำโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการออม ตรวจสุขภาพทางการเงิน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินให้กัยประชาชน รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์ด้านการออม และตรวจสุขภาพทางการเงิน 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการสร้างวินัยทางการเงิน การอมมเงิน และให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมการออม ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมใหัความรู้ด้านการออม การตรวจสุขภาพทางการเงิน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง และประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 8 ครั้่่ง ๆ 1 วัน ๆ ละ 100 คน รวม 800 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-29)

100.00

29/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จำนวน 8 ครั้ง ๆ ละ 100 คน ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มกราคม 2562 ชุมชนคลองพลับพลา ครั้งที่่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2562 ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา ครั้งที่่ 3 วันที่ 11 มกราคม 2562 ชุมชนทรัพย์สินใหม่ ครั้งที่ 4 วัน่ที่ 15 มกราคม 2562 ชุมชนจันทราสุข ครั้งที่ 5 วันที่ 17 มกราคม 2562 ชุมชนเทพลีลา ครั้งที่่ 6 วันที่ 20 มกราคม 2562 ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก ครั้งที่ 7 วันที่่ 22 มรกาคม 2562 ชุมชนลาดพร้าว 91 ครั้งที่ 8 วันที่ 26 มกราคม 2562 ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพทางการเงิน ให้ความรู้และแนะนำด้านการออมเงิน ประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ มั่นคง 1.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-22)

60.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จำนวน 8 ครั้ง ๆ ละ 100 คน ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มกราคม 2562 ชุมชนคลองพลับพลา ครั้งที่่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2562 ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา ครั้งที่่ 3 วันที่ 11 มกราคม 2562 ชุมชนทรัพย์สินใหม่ ครั้งที่ 4 วัน่ที่ 15 มกราคม 2562 ชุมชนจันทราสุข ครั้งที่ 5 วันที่ 17 มกราคม 2562 ชุมชนเทพลีลา ครั้งที่่ 6 วันที่ 20 มกราคม 2562 ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก ครั้งที่ 7 วันที่่ 22 มรกาคม 2562 ชุมชนลาดพร้าว 91 ครั้งที่ 8 วันที่ 26 มกราคม 2562 ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพทางการเงิน ให้ความรู้และแนะนำด้านการออมเงิน ประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-17)

25.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การวางแผนทงด้านการเงิน การแนะนำทางด้านปัญหาหนี้สินของประชาชนในพื้นที่บริเวณซอยลาดพร้าว 96 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ประฃาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน แนะนำการแก้ไขปัญหาทางด้านหนี้สินในพื้นที่บริเวณซอยลาดพร้ว 94 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางด้านการออม รณรงค์ให้ประชาชนรุ้จักเก็บออม แนะนำการแก้ไขปัญหาทางด้านหนี้สิน ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประชาชนทางด้านการออมเงิน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และค้นหานักออมดีเด่นประจำเดือนในพื้นที่ บริเวณซอยลาดพร้าว 112

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-25)

16.67

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จำนวน 8 ครั้ง ๆ ละ 100 คน ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มกราคม 2562 ชุมชนทรัพย์สินเก่า ครั้งที่่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2562 ชุมชนคลองพลับพลา ครั้งที่่ 3 วันที่ 14 มกราคม 2562 ชุมชนเทพลีลา ครั้งที่ 4 วัน่ที่ 15 มกราคม 2562 ชุมชนน้อมเกล้า รายงานผลการดำเนินงานนักบริหารเงินออม ประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชนเรือ่งการบริหารเงิน การวางแผนทางด้านการเงิน ในพื้นที่ ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ความรุ้เกี่ยวกับด้านการเงิน การใช้เงิน รณรงค์ให้ประชาชนออมเงิน ส่งเสริมสร้างวินัยในการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้แก่ประชาชน ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในเรื่องการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและปัญหาทางด้านหนี้สิน พร้อมกับแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาทางด้านหนี้สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซอยลาดพร้าว 87 แยก 1-7 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการออมเงิน และการวางแผนทางด้านการเงิน ครั้งที่ 5 วันที่ 18 มกราคม 2562 ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา ครั้งที่่ 6 วันที่ 21 มกราคม 2562 ชุมชนสันประเสริฐ ครั้งที่ 7 วันที่่ 23 มรกาคม 2562 ชุมชนน้อมเกล้า ครั้งที่ 8 วันที่ 25 มกราคม 2562 ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพทางการเงิน ให้ความรู้และแนะนำด้านการออมเงิน ประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3192

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3192

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0833

ตัวชี้วัด : 08. ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8.1 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ ค่าเป้าหมายจำนวน 3 ช่องทาง // 8.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
91.00

100 / 100
2
92.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **