ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50450000-3193

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนิติวัชร์ แก้วเมืองทอง โทร.6992

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย การออกกำลังกายแบบ แอโรบิคเป็นการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย และทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดสู่อวัยวะ ต่าง ๆ ได้ดี สำนักงานเขตวังทองหลาง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนและในพื้นที่เขตวังทองหลาง

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รู้จักการออกกำลังกายที่ถูกวิธี 2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง สุขภาพจิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ล 4. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 5. เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง

เป้าหมายของโครงการ

1. เชิงปริมาณ - จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 10 แห่ง 2. เชิงคุณภาพ - กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการดำเนินโตรงการฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

9/14/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนในชุมชนและในพื้นที่เขตวังทองหลางได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬามากขึ้น 3. ประชาชนในชุมชนและในพื้นที่เขตวังทองหลางได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน 4. ประชาชนห่างไกลจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.67 (2020-08-20)

91.67

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิคและค่าอาหารทำการนอกเวล ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 9 ลานได้แก่ 1. ลานกีฬาลาดพร้าวสะพานสอง ลาดพร้าว 47 จำนวน 459 คน 2. ลานกีฬาหมู่บ้านอยู่เจริญ ลาดพร้าว 101 จำนวน 288 คน 3. ลานกีฬาสวนสาธารณะวังทอง 1 ลาดพร้าว 71 จำนวน 234 คน 4. ลานกีฬาหมู่บ้านประชากรไทย ลาดพร้าว 93 จำนวน 315 คน 5. ลานกีฬาหมู่บ้านทิวสนโครงการ 2 ลาดพร้าว 87 แยก 28 จำนวน 285 คน 6. ลานกีฬาวังทองหลางฝั่งเหนือ จำนวน 434 คน 7. ลานกีฬาใต้ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงคฺ์ จำนวน 232 คน 8. ลานกีฬาโชคชัยปัญจทรัพย์ จำนวน 406 คน รวมทั้งสิ้น 2,653 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิคและค่าอาหารทำการนอกเวล ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 9 ลานได้แก่ 1. ลานกีฬาลาดพร้าวสะพานสอง ลาดพร้าว 47 จำนวน 441 คน 2. ลานกีฬาหมู่บ้านอยู่เจริญ ลาดพร้าว 101 จำนวน 275 คน 3. ลานกีฬาสวนสาธารณะวังทอง 1 ลาดพร้าว 71 จำนวน 214 คน 4. ลานกีฬาหมู่บ้านประชากรไทย ลาดพร้าว 93 จำนวน 296 คน 5. ลานกีฬาหมู่บ้านทิวสนโครงการ 2 ลาดพร้าว 87 แยก 28 จำนวน 257 คน 6. ลานกีฬาโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ลาดพร้าว 64 จำนวน 343 คน 7. ลานกีฬาวังทองหลางฝั่งเหนือ จำนวน 486 คน 8. ลานกีฬาใต้ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงคฺ์ จำนวน 255 คน 9. ลานกีฬาโชคชัยปัญจทรัพย์ จำนวน 430 คน รวมทั้งสิ้น 2,831 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง (นายโกมินทร์ ชินบุตร) มอบหมายนายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาขุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลานกีฬาตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยยึดตามแนวทางปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค)และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการลานกีฬา ณ ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) และลานกีฬาในพื้นที่เขตวังทองหลางที่มีการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤษดภาคม 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-30)

58.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง (นายโกมินทร์ ชินบุตร) มอบหมายนายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทำความสะอาดทั่่วพื้นที่บริเวณลานกีฬา ใช้ยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณฺ์กีฬา ดูแลควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และปิดประกาศห้ามเข้ามาเล่นในลานกีฬา ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-25)

41.67

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิคและค่าอาหารทำการนอกเวล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 9 ลานได้แก่ 1. ลานกีฬาลาดพร้าวสะพานสอง ลาดพร้าว 47 จำนวน 312 คน 2. ลานกีฬาหมู่บ้านอยู่เจริญ ลาดพร้าว 101 จำนวน 256 คน 3. ลานกีฬาสวนสาธารณะวังทอง 1 ลาดพร้าว 71 จำนวน 203 คน 4. ลานกีฬาหมู่บ้านประชากรไทย ลาดพร้าว 93 จำนวน 195 คน 5. ลานกีฬาหมู่บ้านทิวสนโครงการ 2 ลาดพร้าว 87 แยก 28 จำนวน 255 คน 6. ลานกีฬาโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ลาดพร้าว 64 จำนวน 410 คน 7. ลานกีฬาวังทองหลางฝั่งเหนือ จำนวน 644 คน 8. ลานกีฬาใต้ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงคฺ์ จำนวน 473 คน 9. ลานกีฬาโชคชัยปัญจทรัพย์ จำนวน 395 คน รวมทั้งสิ้น 3,143 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-30)

33.33

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิคและค่าอาหารทำการนอกเวล ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 9 ลานได้แก่ 1. ลานกีฬาลาดพร้าวสะพานสอง ลาดพร้าว 47 จำนวน 441 คน 2. ลานกีฬาหมู่บ้านอยู่เจริญ ลาดพร้าว 101 จำนวน 275 คน 3. ลานกีฬาสวนสาธารณะวังทอง 1 ลาดพร้าว 71 จำนวน 214 คน 4. ลานกีฬาหมู่บ้านประชากรไทย ลาดพร้าว 93 จำนวน 296 คน 5. ลานกีฬาหมู่บ้านทิวสนโครงการ 2 ลาดพร้าว 87 แยก 28 จำนวน 257 คน 6. ลานกีฬาโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ลาดพร้าว 64 จำนวน 343 คน 7. ลานกีฬาวังทองหลางฝั่งเหนือ จำนวน 486 คน 8. ลานกีฬาใต้ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงคฺ์ จำนวน 255 คน 9. ลานกีฬาโชคชัยปัญจทรัพย์ จำนวน 430 คน รวมทั้งสิ้น 2,831 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-21)

25.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิคและค่าอาหารทำการนอกเวล ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 9 ลานได้แก่ 1. ลานกีฬาลาดพร้าวสะพานสอง ลาดพร้าว 47 จำนวน 302 คน 2. ลานกีฬาหมู่บ้านอยู่เจริญ ลาดพร้าว 101 จำนวน 229 คน 3. ลานกีฬาสวนสาธารณะวังทอง 1 ลาดพร้าว 71 จำนวน 241 คน 4. ลานกีฬาหมู่บ้านประชากรไทย ลาดพร้าว 93 จำนวน 208 คน 5. ลานกีฬาหมู่บ้านทิวสนโครงการ 2 ลาดพร้าว 87 แยก 28 จำนวน 312 คน 6. ลานกีฬาโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ลาดพร้าว 64 จำนวน 410 คน 7. ลานกีฬาวังทองหลางฝั่งเหนือ จำนวน 487 คน 8. ลานกีฬาชุมชนคลองพลับพลา จำนวน 368 คน 9. ลานกีฬาโชคชัยปัญจทรัพย์ จำนวน 374 คน รวมทั้งสิ้น 2,831 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-25)

16.67

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิคและค่าอาหารทำการนอกเวล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 9 ลานได้แก่ 1. ลานกีฬาลาดพร้าวสะพานสอง จำนวน 249 คน 2. ลานกีฬาหมู่บ้านอยู่เจริญ ลาดพร้าว 101 จำนวน 374 คน 3. ลานกีฬาสวนสาธารณะวังทอง 1 จำนวน 202 คน 4. ลานกีฬาหมู่บ้านประชากรไทย จำนวน 245 คน 5. ลานกีฬาหมู่บ้านทิวสนโครงการ 2 จำนวน 257 คน 6. ลานกีฬาโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม จำนวน 263 คน 7. ลานกีฬาวังทองหลางฝั่งเหนือ จำนวน 531 คน 8. ลานกีฬาชุมชนคลองพลับพลา จำนวน 440 คน 9. ลานกีฬาโชคชัยปัญจทรัพย์ จำนวน 292 คน รวมทั้งสิ้น 3,037 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมในการประสานงานกับคณะกรรมการลานกีฬาในชุมชน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม , ประสานงานกับวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3193

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3193

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0849

ตัวชี้วัด : 13. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
10.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **