ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50450000-3194

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนิติวัชร์ แก้วเมืองทอง โทร.6992

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ษ.2560 ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตขึ้น ซึ่งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งแก้ปัญหาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมเด็กและเยาวชนในทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีการแสดงออกที่สอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถซึ่งพัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน สำนักงานเขตวังทองหลางโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชนอีกทั้งผู้นำเด็กและเยาวชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน คิดค้นและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขตวังทองหลาง 2. เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเขตวังทองหลางเป็นศูนย์กลางประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชนและผู้นำเด็กและเยาวชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน คิดค้นและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม 4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 5. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขตวังทองหลาง รวมถึงการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตวังทองหลางได้มีโอกาสร่วมระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนเขตทุกพื้นที่มีศูนย์กลางในการประสานงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาศักยภาพโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-03)

100.00

3/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาช่วยปฏิบัติงานสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร ดำเนินการประจำเดือนกันยายน 2563 ดังนี่้ 1. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของเยาวชนเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น 2. ร่วมพัฒนากลุ่มเยาวชนเพื่อหาแนวทางการเรียนรู้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เกิดทุกความต้องการของกลุ่มเยาวชน 3. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานหลังจากกระบวนการพูดคุยทำความเข้าใจกับเยาวชนเกี่ยวกับแนวทางและการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่จะเกิดกับเยาวชน สรุปผลการดำเนินงาน 1. เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 2. เด็กและเยาวชนมีการประสานงานเป็นเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน 3. สภาเด็กและเยาวชนเขตวังทองหลางเป็นศูนย์กลางประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนมีการจัดกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและผู้นำเด็กและเยาวชน 4. เด็กและเยาวชนสามารถบริหารเวลาในชีวิตประจำวันในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.67 (2020-08-25)

91.67

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วังทองหลาง ร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง (นายโกมินทร์ ชินบุตร) มอบหมายให้นายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น (ประกายเพชร) ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนดีเด่น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีและได้แสดงบทบาทที่เหมาะสม รวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น (ประกายเพชร)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชน จัดการประชุมกลุ่มเยาวชนชุมชนเทพลีลาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน โดยเน้นการตั้งกลุ่มออมทรัพย์เยาวชนเพื่อสนับสนุนงานเยาวชนในด้านต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ณ ที่ทำการชุมชนเทพลีลา ซอยรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ - ค่่าตอบแทนอาสาสมัครเด็กและเยาวชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 - แจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนและในพื้นที่เขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-30)

58.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนเมษายน 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ - ค่าตอบแทนอาสาสมัครเด็กและเยาวชน ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-25)

41.67

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตวังทองหลาง ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวังทอง 2 สำนักงานเขตวังทองหลาง - พิจารณารายละเอียดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชน ตามโครงการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร (เขตวังทองหลาง) ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว สามารถเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบองค์รวม ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-30)

33.33

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะบริหารสภาเยาวชนเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน บนเวทีจากโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง การออกบูธกิจกรรม/เกมส์ต่าง ๆ การออกบูธบริการอาหารฯลฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตวังทองหลางได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออก การร่วมกิจกรรมแบบมีข้อคิด เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-17)

25.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ประธานสภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 และคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีนายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทำการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-29)

16.67

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการประกาศรับสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครสภาเด็กและเยาชน ตั้งแต่วันที่ 2-13 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของสภาเด็กและเยาวชนเขตวังทองหลาง เพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตวังทองหลางแทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมวังทอง 2 สำนักงานเขตวังทองหลาง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยมีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตวังทองหลาง สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตวังทองหลาง ผู้นำชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3194

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3194

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0833

ตัวชี้วัด : 08. ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8.1 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ ค่าเป้าหมายจำนวน 3 ช่องทาง // 8.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
91.00

100 / 100
2
92.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **