ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50450000-3195

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวเมยาวี อตำมา โทร 6992

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

บ้านหนังสือหรือห้องสมุด คือ ชุมคลังทางปัญญาของชุมชนและเป็นสัญลักษณ์ของความใฝ่รู้ของผู้คนในสีงคมนั้น ๆ ดังนั้นห้องสมุดที่ดีจึงควรเป็นห้องสมุดที่สามารถตอบสนองต่อการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การรู้จักคิด รู้จักเลิอกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใข้ในการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาแบะการเรียนรู้สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในกรุงเทพมหานคร ให้ดีขึ้น และได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานซึ่ีงจะนำผลไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 2.ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 3. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4. เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. เชิงปริมาณ - จัดกิจกรรมส่เงสิรมรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือ 2 แห่ง ๆ ละ 8 ครั้ง ๆละ 50 คน 2. เชิงคุณภาพ - เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

9/14/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลประโยชน์ที่ได้รับ 1. เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสิ่งที่มีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.67 (2020-08-28)

91.67

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนคลองพลับพลา วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย - กิจกรรมเล่นเกมส์ทายปัญหา - กิจกรรมวาดภาพระบายสี - กิจกรรมเขียนเรียงความ - กิจกรรมเล่านิทาน - กิจกรรมประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 2 แห่ง ณ บ้านหนังสือชุมชนทรัพย์สินใหม่และชุมชนคลองพลับพลา ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. โดยไม่ใช้งบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนมิถุนายน 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-30)

58.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 4 มีนาคม 2563 จัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง (นายโกมินทร์ ชินบุตร) มอบหมายนายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทำความสะอาดทั่่วพื้นที่บริเวณบ้านหนังสือทั้ว 2 แห่ง ใช้ยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณฺ์ ดูแลควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และปิดประกาศงดใช้บริการบ้านหนังสือ จำนวน 2 แห่ง ตั้้งแต่วันที่ 19-31 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-19)

41.67

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-30)

33.33

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-17)

25.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-25)

16.67

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนทรัพย์สินใหม่และชุมชนคลองพลับพลา จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 8 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 2 เมษายน 2562 ครั้งที่่ 3 วันที่ 3 เมษายน 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 4 เมษายน 2562 ครั้งที่ 5 วันที่ 22 เมษายน 2562 ครั้งที่ 6 วันที่ 23 เมษายน 2562 ครั้งที่ 7 วันที่ 24 เมษายน 2562 ครั้งที่ 8 วันที่ 25 เมษายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3195

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3195

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0833

ตัวชี้วัด : 08. ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8.1 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ ค่าเป้าหมายจำนวน 3 ช่องทาง // 8.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
91.00

100 / 100
2
92.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **