ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง : 50450000-3197

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวนุชนาถ อรุณศรี ( โทร 6965-6967 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคู คลอง อยู่เป็นจำนวนมากและมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์กับน้ำ จึงได้ชื่อเรียกว่า “เมืองเวนิสแห่งตะวันออก” ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนาสิ่งบริการต่างๆ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองต่างๆ ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคูคลองบางสายมักจะตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของวัชพืชและเศษขยะต่างๆ เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและบ้านเรือน อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งคลอง กลุ่มกรุงเทพกลางได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยคัดเลือกคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองโอ่งอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร มาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลางและประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

50450300/50450300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

เป้าหมายของโครงการ

1. ทำความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวน 3 คลอง ได้แก่ 1.1 คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ 1.2 คลองโอ่งอ่างบางลำพู 1.3 คลองเปรมประชากร 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางจำนวน 3 คลอง (คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองโอ่งอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร) ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-28)

50.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บและวัชพืชและขยะ บริเวณริมคลองแสนแสบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-31)

40.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืชในคลอง ล้างทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และเทน้ำหมักชีวภาพ(EM) เพื่อรักษาความสะอาดคลองเปรมประชากรและบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-29)

35.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 24 เมษายน 2563 สำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืชในคลอง ล้างทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และเทน้ำหมักชีวภาพ(EM) เพื่อรักษาความสะอาดคลองเปรมประชากรและบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-05-26)

32.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 24 เมษายน 2563 สำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืชในคลอง ล้างทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และเทน้ำหมักชีวภาพ(EM) เพื่อรักษาความสะอาดคลองเปรมประชากรและบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-30)

30.00

30/4/2563 : วันที่ 24 เมษายน 2563 สำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืชในคลอง ล้างทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และเทน้ำหมักชีวภาพ(EM) เพื่อรักษาความสะอาดคลองเปรมประชากรและบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-30)

25.00

30/3/2563 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิท-19 ( COVID-19 ) เพราะว่าการจัดกิจกรรมจะทำให้ต้องมีการระดมผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้

** ปัญหาของโครงการ :- สถานการณ์โควิท - 19 ( COVID - 19 ) ทำให้ชะลอการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-02-28)

17.00

28/2/2563 :วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินการจัดจิตอาสาพัฒนาคู คลองเมืองเดิม คลองเปรมประชากร เขตพระนคร เพื่อพัฒนาทัศนียภาพและป้องกันน้ำท่วม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-29)

15.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินการกับกลุ่มกรุงเทพกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-31)

11.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการกับกลุ่มกรุงเทพกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3197

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3197

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0831

ตัวชี้วัด : 06.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **