รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

06.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง : 5045-0831

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10
100.0000
100 / 100
2
10.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินการจัดจิตอาสาพัฒนาคู คลองเมืองเดิม คลองเปรมประชากร เขตพระนคร เพื่อพัฒนาทัศนียภาพและป้องกันน้ำท่วม ส่วนขณะนี้ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิท-19 ( COVID-19 ) เนื่องจากการจัดกิจกรรมจะทำให้ต้องมีการระดมผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และ 29 พฤฒภาคม 2563 สำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินการจัดจิตอาสาพัฒนาคู คลองเมืองเดิม คลองเปรมประชากร เขตพระนคร เพื่อพัฒนาทัศนียภาพและป้องกันน้ำท่วม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และ 29 พฤฒภาคม 2563 และวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินการจัดจิตอาสาพัฒนาคู คลองเมืองเดิม คลองเปรมประชากร เขตพระนคร เพื่อพัฒนาทัศนียภาพและป้องกันน้ำท่วม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง หมายถึง การพัฒนาคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย คลองเป้าหมายกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง จำนวน 3 คลอง 1. คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ 2. คลองโอ่งอ่างบางลำพู 3. คลองเปรมประชากร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละความสำเร็จ = จำนวนคลองในความรับผิดชอบของพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางที่ได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. การรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่ (คะแนนร้อยละ 40) 1.1 ดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวาในคลอง 1.2 ทางเดินริมคลอง สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย แสงสว่างเพียงพอ 1.3 เก็บขยะทางเท้าริมคลอง 1.4 ล้างถนนทางเท้าริมคลอง 1.5 ทาสีและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองที่ชำรุด 1.6 สะพานข้ามคลองสะอาด สวยงาม ปลอดภัย 1.7 รื้อย้ายแผ่นป้ายโฆษณาริมคลองที่ไม่เป็นระเบียบ 1.8 ถ้าเป็นเส้นทางสัญจร มีท่าเรือต้องปลอดภัย สะอาด และสวยงาม มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก 2. การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ (คะแนนร้อยละ 40) 2.1 ปลูกต้นไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ชนิดเดียวกันตลอดทาง 2.2 ตัดแต่งกิ่งไม้ ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อมริมคลอง 2.3 มีการพัฒนาคุณภาพน้ำ มีการถ่ายเทน้ำ และมี การระบายน้ำได้ดี 3. การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนิน การพัฒนา (คะแนนร้อยละ 20) 3.1 การดักไขมัน/การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ 3.2 การสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง 3.3 รณรงค์เชิญชวน เจ้าของที่ดิน เจ้าของบ้านริมคลองปรับปรุงหน้าบ้านหรือหลังบ้านริมคลองให้น่ามอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด