ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ : 50450000-3198

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอัฏฐวัฒน์ ละอองบัวทอง ( โทร 6965-6967 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตวังทองหลางเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูง และตามผังเมืองรวมกำหนดให้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีประชากรพักอาศัยหนาแน่นน้อย และเป็นที่ดินที่อยู่อาศัยปานกลางประเภทพาณิชยกรรม มีถนนสายหลักผ่านหลายเส้นทาง ได้แก่ ถนนลาดพร้าว ถนนประดิษฐมนูธรรม ถนนประชาอุทิศ ประกอบกับมีถนน ตรอก ซอยออกจากถนนสายหลักเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น คู คลอง ลำรางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 12 แห่ง ด้วยสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ของเขตวังทองหลางทั่วไปเป็นแอ่งรับน้ำ จึงมักเกิดปัญหากับระบบการระบายน้ำ โดยเฉพาะซอยที่เป็นทางลัด ท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็ก เมื่อฝนตกจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาได้รับความเดือดร้อน

50450300/50450300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตวังทองหลาง และลดระดับน้ำบนผิวการจราจร มิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งก่อให้เกิดการจราจรติดขัด 2. สำรวจสถานที่และความยาวท่อระบายน้ำที่มีปัญหาอุดตัน 3. เพื่อล้างท่อระบายน้ำที่มีสภาพอุดตันให้น้ำระบายสะดวกและรวดเร็วขึ้น 4. เพื่อประมาณราคาและจัดทำโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายประจำปี 5. เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วม 6. ป้องกันมิให้ทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการไ้ด้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

เป้าหมายของโครงการ

1. เตรียมการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ (1)ซอยลาดพร้าว 64 (2)ซอยลาดพร้าว 80 (3)ซอยรามคำแหง 9 (หมู่บ้านธารารมณ์) 2. เตรียมการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานสำนักงานเขตและจ้างเหมาเอกชน จำนวน 51 ซอย 2.1 การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานสำนักงานเขต จำนวน 41 ซอย ได้แก่ - ซอยลาดพร้าว 49, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 62, 66, 67, 68, 70, 72, 76, 79, 80/1, 80/2, 82, 87สายเมน, 87แยก5, 87แยก16, 87แยก21 ,88, 89, 90, 91, 92, 95, 97สายเมน แยก1-3, 98, 99สายเมน แยก1-4, 100, 108, 110แยก1-4, 114, 118, 120, 122แยก25, 122แยก25, ซอยรามคำแหง 43/1 และ ซอยรามคำแหง 53แยก1-4 รวมความยาว 29,434 เมตร 2.2 การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยจ้างเหมาเอกชน จำนวน 10 ซอย ได้แก่ - ซอยลาดพร้าว 63, 64, 80, 83, 95, 97, 99, 106, 112, 124, 126 และซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ รวมความยาว 43,426 เมตร 3. จัดเก็บขยะ ผักตบชวา และวัชพืชในคูคลองลำรางสาธารณะ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ ลำรางตาป่วน, ลำรางเลียบถนนศรีวรา, ลำรางทางกระบือ, ลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย, ลำรางเลียบซอยอินทราภรณ์, ลำรางแยกคลองจั่น, ลำรางแยกคลองลาดพร้าวล่าง, ลำรางแยกคลองลาดพร้าวบน, ลำรางแยกซอยลาดพร้าว 112(ข้างบ่อปลา) และลำรางแยกคลองเจ้าคุณสิงห์ รวมความยาว 6,256 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-26)

100.00

26/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-30)

40.00

30/4/2563 : อย่าลืมรายงาน . . . เดือนหน้า

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-27)

30.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผุ้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-24)

20.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..แจ้งผู้รับจ้างวางค้ำประกันสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-01-29)

17.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง (ครั้งที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-12-31)

16.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประมูลจ้าง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนกรูปแบบและรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรูปแบบและรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3198

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3198

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0831

ตัวชี้วัด : 06.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **