ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย : 50460000-3362

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพิรุณ กล่ำกลาย เจ้าหน้าที่งานรักษา โทร. 5124

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลคทรอนิคที่แหล่งกำเนิด เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

50460600/50460600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ ณ แหล่งกำเนิด 2.เพื่อสนับสนุนโครงการลดและคัดแยดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 3.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะอันตราย

เป้าหมายของโครงการ

-คัดแยกปริมาณมูลฝอยอันตรายได้ไม่น้อยกว่า 23.09 ตัน/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-09-29)

99.00

29/9/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย และคัดแยกขยะอิเลกทรอนิกส์จากกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลกทรอนิกส์ ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย และจัดกิจกรรมวันนัดทิ้งของเหลือใช้ จำนวน 10 แห่ง ได้จำนวนทั้งสิ้น 1,250 กิโลกรัม (1.25 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-28)

85.00

28/7/2563 : -ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย และคัดแยกมูลฝอยอันตรายได้จำนวนทั้งสิ้น 1500 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย(rout map)คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ ได้ปริมาณ 2.4 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย (rout map) และคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลค- ทรอนิกส์ ได้ทั้งสิ้น 2.3 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-25)

70.00

25/4/2563 : -ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย(rout map) คัดแยกขยะอันตรายได้ปริมาณ 1,720 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลกทรอนิกส์ ตามเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ทุกเส้นทาง และจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอิเลกทรอนิกส์ในหมู่บ้านจัดสรรทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 9 แห่ง(ม.เจริญทรัพย์,ม.ฮาบีเทีย,ม.พนาสนธ์ 6,ม.อรุณวรรณ,ม.เอื้อสุข,ม.เอื้อสุข 1,ม.เอื้อสุข 2,มพร้อมสุข 1,ม.บดินทร) คัดแยกมูลฝอยได้ทั้งสิ้น 2.1 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 :-ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอยและจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอิเลคทรอนิกส์และขยะอันตรายอื่นๆ จำนวน 9 แห่ง (ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือน)ได้ปริมาณ 2.1 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอัตราย มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ ตามเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยทุกเส้นทาง และจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ชุมชนในพื้นที่ (ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือน จำนวน 8 แห่ง จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ปริมาณ 2 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย,มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอยและจากการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ เก็บขยะ- ชิ้นใหญ่ ขยะอันตรายฯลฯ ได้ปริมาณจำนวน 2.3 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : (1)ดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตคลองสามวา (2)การจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพื่อจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่,มูลฝอยอันตราย,มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 17 แห่ง (3) คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์เดือนตุลาคม 2562 (1.84 ตัน) และเดือนพฤศจิกายน 2562(2.07 ตัน) ได้จำนวนทั้งสิ้น 3.91 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศ กำหนดนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บและรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอย
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:นำข้อมูลผลการดำเนินงานส่งสำนักสิ่งแวดล้อมโดยผ่านระบบกูเกิ้ลไดร์ทุกวันที่ 5 ของเดือน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3362

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3362

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0892

ตัวชี้วัด : 2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 18.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
18.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **