รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 : 5046-0892

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00
100.0000
100 / 100
2
8.00
100.0000
100 / 100
3
12.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ ตามเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยและการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ เก็บขยะชิ้นใหญ่ ในพื้นที่เขตคลองสามวา ได้ปริมาณ 5.98 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ ตามเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยและการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ เก็บขยะชิ้นใหญ่ ในพื้นที่เขตคลองสามวา ได้ปริมาณ 5.74 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ ตามเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตคลองสามวาได้ปริมาณ 8.05 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- มูลฝอยอันตราย เป็นมูลฝอยที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ยาหมดอายุ ฯลฯ โดยไม่รวมมูลฝอยติดเชื้อและของเสียกัมมันตภาพรังสี - มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ หมายถึง ซากเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ของใช้กระแสร์ไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กในการทำงานไม่ได้มาตรฐานหรือหมดอายุการใช้งาน หรือล้าสมัย เช่น โทรศัพท์-เคลื่อนที่ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ แหล่งกำเนิด หมายถึง ที่พักอาศัย บ้านเรือน สถานศึกษา อาคาร สถานประกอบการ ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2563 ลบ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (หรือตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมจัดสรรให้แต่ละสำนักงานเขตดำเนินการ)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด 2. รวบรวมข้อมูลรายงานผลทุกเดือน 3. ส่งข้อมูลผ่านทางระบบกูเกิ้ลไดร์ให้กับสำนักสิ่งแวดล้อมทุกวันที่ 5 ของเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด