ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

คชจ.โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50460000-3363

สำนักงานเขตคลองสามวา

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายพิรุณ กล่ำกลาย เจ้าหน้าที่งานรักษา โทร.5124

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าจัดเก็บมูลฝอยได้ตามปกติ โดยให้ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยให้ชักลากมูลฝอย มาพักรวมยังจุดที่กำหนดเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยมาจัดเก็บต่อไป

50460600/50460600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชนก่อนนำไปกำจัด 2.เพื่อส่งเสริมการประสานร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการรักษาความสะอาด เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเก็บขนมูลฝอยและแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดให้มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน สำหรับชุมชนที่ติดแม่น้ำลำคลอง หรือชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้ จำนวน 6 ชุมชน ดังนี้ -ชุมชนนิมิตใหม่พัฒนา -ชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา -ชุมชนหมู่ 14 พัฒนา -ชุมชนมีนทองพัฒนา -ชุมชนบึงไผ่ -ชุมชนดารุสสลามสร้างสรรค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน, ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอยของชุมชนชักลากมูลฝอย คือ ชุมชนบึงไผ่ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนพ.ย.62 จำนวน 13,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : 1. ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนมีนทองพัฒนา 2.รณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอยและการนำกลับไปใช้ประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนมีนทองพัฒนา 3. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 13,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการประกาศรับสมัครอาสาสมัครและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการออกตรวจเยี่ยม ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอยแก่ประชาชนในชุมชนชักลากมูลฝอย
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครชักลากมูฝอย
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3363

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3363

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0891

ตัวชี้วัด : 2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **