รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 : 5046-0891

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้ (1)มูลฝอยรีไซเคิล 4,479.88 ตัน (2)มูลฝอยกิ่งไม้ใบไม้ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ 1,469.70 ตัน (3)ไขมัน 118 ลบ.ม.(4)สิ่งปฏิกูล 881 ลบ.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1.มูลฝอย หมายถึง มูลฝอยอินทรีย์ ซึ่งสามารถย่อยสลายง่าย เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้ กิ่งไม้ ฯลฯ 2.มูลฝอยอินทรีย์นำกลับไปใช้ประโยชน์ คือ การนำกลับไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอยโดยผ่านกระบวนการแปรรูปหรือไม่ก็ได้ เช่น ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 3.แหล่งกำเนิด หมายถึง ที่พักอาศัย บ้านเรือน สถานศึกษา อาคาร สถานประกอบการ ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดปี 2563 ลบ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดปี 2560 หารปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (หรือตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมจัดสรรให้แต่ละสำนักงานเขตดำเนินการ)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.ดำเนินงามตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด 2.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาทุกเดือน 3.รายงานข้อมูลให้สำนักสิ่งแวดล้อมทางระบบกูเกิ้ลไดร์ทุกวันที่ 5 ของเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด