ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50460000-3364

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจันทร์จิรา มะดาเรส โทร.5124

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3 r และนำขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ฯลฯ

50460600/50460600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกลดปริมาณมูลฝอย และการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ 2.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บ ณ แหล่งกำเนิด 3.เพื่อแก้ปัญหาขยะเศษอาหารเน่าเหม็น

เป้าหมายของโครงการ

-จัดอบรมให้ความรู้ และสาธิตเกี่ยวกับการคัดแยกและการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน 14 กลุ่มเป้าหมาย เช่น หมู่บ้านจัดสรร สถานศึกษา สถานประกอบการ ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-09-29)

99.00

29/9/2563 : ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกเศษอาหารและการนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้แก่ ตลาดหทัยมิตร ร้านขายผลไม้ถนนคู้บอน ตลาดพระยาสุเรนทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : -ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอยการนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่ร้านขายผลไม้ในพื้นที่เขต และคัดแยกเศษอาหารเศษผัก เศษผลไม้ เพื่อนำมาทำนำ้ขยะหอม ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-28)

85.00

28/7/2563 : -ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ รณรงค๋ ส่งเสริม และให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอย ตลอดจนสาธิตทำน้ำขยะหอมจากขยะเศษอาหาร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ ชุมชนหมู่บ้านเฟื่องฟ้าวิลเลจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอยและการนำกลับไปใช้ประโยชน์ เช่น การนำเศษผักผลไม้ไปทำน้ำหมักชีวภาพ เศษอาหารนำไปเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ แก่ชุมชนในพื้นที่ได้แก่ชุมชนเคหะคลองเก้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอยและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ชุมชนในพื้นที่เขตคลองสามวาได้แก่ ชุมชนหมู่ 3 แขวงสามวาตะวันออก เช่น การทำน้ำขยะหอม การคัดแยกขยะรีไซเคิลไปจำหน่าย การแนะนำทำผลิตภัณฑ์จากขยะมูลฝอย ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-25)

70.00

25/4/2563 : -ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยและสาธิตการนำกลับไปใช้ประโยชน์ในชุมชนประชาสร้างสรรค์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอยและสาธิตการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการทำน้ำขยะหอม ปุ๋ยน้ำชีวภาพแก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่,โรงเรียนวัดสุขใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : -ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอยและการนำกลับไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปเลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก ฯลฯ และสาธิตการทำนำหมักชีวภาพแก่โรงเรียนในสังกัด 3 แห่ง คือ โรงเรียนวัดศรีสุก โรงเรียนวัดบัวแก้ว,โรงเรียนวัดลำกระดาน , ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ เช่น เศษผลไม้ เศษอาหาร จากสถานประกอบการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ตลาด ฯลฯ ได้ปริมาณ 1.7 ตัน นำไปทำปุ๋ยหมักและทำน้ำชีวภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการออกประชาสัมพันธ์ รณงค์ให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอย การคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำกลับไปใช้ประโยชน์และสาธิตการทำน้ำชีวภาพ น้ำขยะหอม การทำปุ๋ยหมัก ฯลฯ แก่ชุมชน 14 กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วและเตรียมการออกปฏิบัติงานตามแผนฯต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอยและคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำไปทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยหมัก จากร้านขายผลไม้,ร้านอาหาร ฯลฯ จำนวน 1.6 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : ดำเนินการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยคัดแยกเศษผลไม้จากร้านอาหาร ร้านขายผลไม้ จำนวน 1.5 ตัน นำมาทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อแจกจ่ายประชาชนและนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซือวัสดุของโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายโดยทำหนังสือแจ้งการขอความร่วมมือการจัดกิจกรรมฯ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการลดและคัดแยกมูลฝอยตลอดจนสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบุเดือน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3364

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3364

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0891

ตัวชี้วัด : 2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 22.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
22.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **