ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(CBM) : 50460000-3365

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวเพ็ญศิริ ทองคง โทร.5124

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

รณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 14 กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตคลองสามวา มีความรู้เกี่ยวกับการลดและคัดแยกมูลฝอยและการนำกลับไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมูลฝอยในชุมชนของตนเองอย่างครบวงจร และถูกต้องตามหลักวิชาการ

50460600/50460600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมคิดร่วมทำและร่วมแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยมีวิทยากรเขตเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ 2.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดตามหลัก 3 R 3.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการในชุมชนของตัวเอง และชุมชนตัวอย่างที่จะขยายผลไปยังชุมชนอื่นต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

1.รักษาสภาพชุมชน cbm เดิม จำนวน 8 ชุมชน 2.เพิ่มชุมชนใหม่ปี 2563 จำนวน 1 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-09-29)

99.00

29/9/2563 : ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนที่มีการจัดการมูลฝอย (cbm) ได้แก่ ชุมชนพร้อมใจพัฒนา โดยแนะนำให้ความรู้การบริหารจัดการมูลฝอนในชุมชนและการนำกลับไปใช้ประโยชน์เช่น ขยะรีไซเคิลนำไปจำหน่าย เศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : -ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชน cbm ได้แก่ ชุมชนพร้อมใจพัฒนา ให้ความรู้การลดและคัดแยกขยะ การบริหารจัดการมูลฝอยในครัวเรือนให้เป็นศูนย์ การนำขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ เช่น เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ย ทำนำ้หมักขยะหอม ขยะรีไซเคิลคัดแยกจำหน่าย แก่ประชาชนภายในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-28)

85.00

28/7/2563 : -ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนที่มีการจัดการมูลฝอย(cbm) คือ ชุมชนมัสยิดฮีดาห์ย่าตุ้ล(แสนแสบ)โดยการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมและให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอย การบริหารจัดการมูลฝอยในครัวเรือนและนำกลับไปใช้ประโยชน์ เช่น ขยะเศษอาหารนำไปเลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ย นำ้หมักชีวภาพ ขยะรีไซเคิลจำหน่าย ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : -ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนcbm ได้แก่ ชุมชนแแสนนคร ชุมชนที่มีการจัดการมูลฝอย โดยแนะนำส่งเสริมและให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอย การนำกลับไปใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนให้เป็นศูนย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : -ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชน cbm คือ ชุมชนหมู่ 14 พัฒนา โดยการรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ การบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือนให้เป็นศูนย์ ด้วยการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ เช่น ขยะรีไซเคิลนำไปจำหน่าย ขยะเศษอาหารนำไปเลี้ยงสัตว์ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหารนำไปทำน้ำหมักชีวภาพ(น้ำขยะหอม)นำไปทำปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ พืชผักสวนครัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-25)

70.00

25/4/2563 : ออกตรวจเยี่ยมชุมชนcbm คือชุมชนกาญจนา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอยแก่ประชาชนในชุมชน ตลอดจนการรู้จักวิธีการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนให้เป็นศูนย์ สามารถนำขยะอินทรีย์กลับไปใช้ประโยชน์ได้ ขยะรีไซเคิลนำไปจำหน่าย ขยะเศษอาหารนำไปเลี้ยงสัตว์ หรือทำปุ๋ยเพื่อผสมน้ำรดพืชผักสวนครัว ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมรณรงส่งเสริมและให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอยและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ คัดแยกขยะรีไซเคิลไปขาย ทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำชีวภาพ แก่ประชาชนในชุมชนZERO WAST คือ ชุมชนแสนนคร,จัดกิจกรรมขยะแลกไข่ภายในอาคารสำนักงานเขตคลองสามวา 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : -ดำเนินการ (1) ออกตรวจเยี่ยม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอย การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจร การคัดแยกเศษผัก เศษอาหารไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปเลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำชีวภาพ ฯลฯ แก่ชุมชน (cbm) คือ ชุมชนพร้อมใจพัฒนา และส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน 14 กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตฯ (สถานประกอบการ ตลาด สถานศึกษา ศาสนสถาน ฯลฯ) (2) จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล (ขยะแลกไข่) ภายในอาคารสำนักงานเขตฯ (3) จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิลในวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา)ณ วัด พระยาสุเรนทร์ (4) รณรงค์การลดใช้โฟมและพลาสติกแก่ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตคลองสามวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมรณรงค์ประชาสัพันธ์ให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอย การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจร การคัดแยกเศษผัก เศษอาหารไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปเลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก น้ำขยะหอม ฯลฯ , ส่งเสริมการทำสิ่งของประดิษฐ์จากของเหลือใช้ แก่ชุมชน 14 กลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียน 18 แห่ง,วัด 5 แห่ง)และจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล(ขยะแลกไข่)ภายในอาคารสำนักงานเขต ,รณรงค์ลดการใช้โฟมและพลาสติกตลาด 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนที่มีการจัดการมูลฝอย (cbm)พร้อมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยภายใน ครัวเรือนอย่างครบวงจร คือ ชุมชนสุขสันต์พัฒนา แขวงสามวาตะวันตก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : -ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ ชุมชนสุขสำราญพัฒนา โรงเรียนกลางคลองสอง ศูนย์สาธารณสุข 64 และตลาดหทัยมิตร โดยการรณรงค์ส่งเสริม 1.การคัดแยกมูลฝอยและการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 2.ส่งเสริมการคัดแยกใบไม้ เศษผัก เศษอาหาร เศษผลไม้นำไปใช้ประโยชน์ 3. รณรงค์ปลอดโฟมและลดการใช้พลาสติก 4. ส่งเสริมการทำสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอย การบริหารจัดการมูลฝอยภายในครัวเรือนครบวงจรและถูกต้องตามหลักวิชาการ
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รวบรวมผลการดำเนินงานรายงานผู้บังคับบัญชาทุกเดือน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3365

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3365

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0891

ตัวชี้วัด : 2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 22.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
22.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **