ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขตคลองสามวา : 50460000-3366

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนพดล กลิ่นพ่วง เจ้าหน้าที่งานรักษา โทร.5124

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อลดและคัดแยกปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3 r ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นเตือนให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขต ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีจิตสำนึก มีส่วนร่วม เห็นความสำคัญ การลดและคัดแยกมูลฝอย

50460600/50460600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.เพื่อให้สำนักงานเขต เกิดความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.เพื่อเชิญชวนและปลุกจิตสำนึกข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขต และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ในการลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปกำจัด

เป้าหมายของโครงการ

-ข้าราชการและลูกจ้างมีความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอย และนำกลับไปปฏิบัติที่บ้านตนเองและเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไปได้ -ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความรู้การลดและคัดแยกมูลฝอย -จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล , ขยะแลกไข่ ฯลฯ ทุกเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-09-29)

99.00

29/9/2563 : ดำเนินการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลจากร้านขายของเก่า จำนวน 14 แห่ง ได้ปริมาณ 1,575.40 ตัน และคัดแยกมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานเขตคลองสามวา ดังนี้ รีไซเคิล 505 ก.ก. ขยะเศษอาหาร195 ก.ก. ขยะอันตราย 5 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : -ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานเขตฯ ดังนี้ ขยะรีไซเคิล 510 กิโลกรัม ขยะเศษอาหาร 190 กิโลกรัม ขยะอันตราย 5 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิลไม่ได้ 190 กิโลกรัม , จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล "ขยะแลกไข่" จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-28)

85.00

28/7/2563 : -ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานเขตคลองสามวา ดังนี้ ขยะรีไซเคิล 500 ก.ก. ขยะเศษอาหาร 200 ก.ก. ขยะอันตราย 10 ก.ก. ขยะรีไซเคิลไม่ได้ 180 ก.ก. และจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล "ขยะแลกไข่ " จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานเขต ดังนี้ ขยะรีไซเคิล 520 กก. ขยะรีไซเคิลไม่ได้ 200 กก. ขยะเศษอาหาร 180 กก. ขยะอันตราย 5 กก.และดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล"ขยะแลกไข่" จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานเขต ดังนี้ ขยะรีไซเคิล 510 ก.ก.,ขยะเศษอาหาร 170 ก.ก.,ขยะอันตรา 7 ก.ก.,ขยะรีไซเคิลไม่ได้ 205 ก.ก. และดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล (ขยะแลกไข่) 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-25)

70.00

25/4/2563 : -ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานเขตคลองสามวา และจัดกิจกรรมขยะแลกไข่ ได้ปริมาณขยะ ดังนี้ ขยะรีไซเคิล 500 ก.ก.,ขยะเศษอาหาร 190 ก.ก.,ขยะอันตราย 3 ก.ก.,ขยะรีไซเคิลไม่ได้ 210 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : (1) ดำเนินการสำรวจการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลจากร้านขายของเก่า จำนวน 14 แห่ง คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลได้ 1,500 ตัน (2)คัดแยกมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานเขตฯ ดังนี้ ขยะรีไซเคิล 23 ก.ก.,ขยะรีไซเคิลไม่ได้ 1,300 ก.ก.,ขยะเศษอาหาร 150 ก.ก.,ขยะอันตราย 8 ก.ก. (3) จัดกิจกรรมขยะแลกไข่ภายในอาคารสำนักงานเขตฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : -ดำเนินการ (1)สำรวจปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลจากร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่ จำนวน 14 ร้าน ได้ปริมาณขยะรีไซเคิลประมาณ 1,490 ตัน (2)ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานเขตฯ ดังนี้ ขยะรีไซเคิล 190 กก.,ขยะรีไซเคิลไม่ได้ 119 กก.,ขยะเศษอาหาร 140 กก.,ขยะอันตราย 5 กก.(3)จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลเดือนกุมภาพันธ์ 1 ครั้ง(4)จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิลในวันสำคัญทางศาสนา(วันมาฆบูชา)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : (1)ดำเนินการสำรวจการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลจากร้านขายของเก่าในพื้นที่ จำนวน 14 แห่ง คัดแยกรีไซเคิลได้ประมาณ 1,480 ตัน (2) คัดแยกมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานเขตฯ ดังนี้ ขยะรีไซเคิล 17 ก.ก.,ขยะรีไซเคิลไม่ได้ 1,200 ก.ก.,ขยะเศษอาหาร 150 ก.ก.,ขยะอันตราย 7 ก.ก. (3)จัดกิจกรรมขยะแลกไข่ภายในอาคารสำนักงานเขตฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานเขต ดังนี้ มูลฝอยรีไซเคิล 175 ก.ก.,เศษอาหาร 150 ก.ก.,รีไซเคิลไม่ได้ 1,139 ก.ก. ขยะอันตราย 5 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : (1)ดำเนินการสำรวจการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์จากร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตฯ ได้ประมาณ 1,486.05 ตัน (2) คัดแยกมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานเขต ดังนี้ ขยะรีไซเคิล จำนวน 174 ก.ก.,ขยะรีไซเคิลไม่ได้ 1,139 ก.ก.,ขยะเศษอาหาร 158 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแก่ข้าราชการ บุคลากรภายในอาคารสำนักงานเขตคลองสามวา ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อราชการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอย เช่น ตลาดนัดรีไซเคิล ขยะแลกไข่
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3366

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3366

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0891

ตัวชี้วัด : 2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 22.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
22.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **