ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ : 50460000-3367

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเกียรติศักดิ์ บุญศรี เจ้าหน้าที่งานรักษา โทร 5124

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อลดและคัดแยกปริมาณมูลฝอยชิ้นใหญ่ , มูลฝอยรีไซเคิล , คัดแยกมูลฝอยอันตราย , มูลฝอยประเภทอิเลคทรอนิคส์ที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปกำจัด เพื่อป้องกันปัญหาประชาชนนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งตามที่รกร้างว่างเปล่าทำให้เกิด ความไม่สะอาด สวยงามในพื้นที่

50460600/50460600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาพื้นทีเขตคลองสามวา ได้สะอาดเรียบร้อย มีทัศนีภาพสวยงาม 2.เพื่อนำขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ ขยะรีไซเคิล ที่ใช้แล้วนำไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปกำจัด 3.คัดแยกมูลฝอยอันตราย , ขยะอิเลคทรอนิค และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 4.เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

-จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ตามหมู่บ้านจัดสรร ชุมชน ในพื้นที่เขตอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-09-29)

99.00

29/9/2563 : จัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ม.อาลักษณ์,ม.นันทิศา,บ้านพูน,ชุมชนประยงค์แย้ม,ม.พนาสนธิ์ 6 7และ 8,ม.ม.คาซาลีน่า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ในพื้นที่ จำนวน 10 แห่ง คัดแยกขยะรีไซเคิลนำไปใช้ประโยชน์ เช่น บริจาคแก่ประชาชน จำนวน 2.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-28)

85.00

28/7/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมวันนัดทิ้งของเหลือใช้ จำนวน 8 แห่ง และคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลและนำกลับไปใช้ประโยชน์ จำนวน 2.2 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : งดจัดกิจกรรมวันทิงของเหลือใช้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่จะดำเนินการเฉพาะที่มีประชาชนร้องขอเป็นรายๆไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : งดกิจกรรมการทิ้งของเหลือใช้เป็ฯการชั่วคราว แต่จะดำเนินการกรณีมีการร้องขอ ร้องเรียน เป็นรายๆไป (เนื่องจากมาตรการการระวังโรคติดเชื้อโควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-25)

65.00

25/4/2563 : -งดจัดกิจกรรมจัดเก็บของเหลือใช้ในชุมชนและหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (แต่จะดำเนินการเป็นการเฉพาะรายที่มีการร้องขอเข้ามาเป็นรายๆไป ตามความเหมาะสม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมนัดวันทิ้งของเหลือใช้ในหมู่บ้านจัดสรรทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ม.เจริญทรัพย์,ม.ฮาบีเทีย,ม.พนาสนธ์,ม.อรุณวรรณ,ม.เอื้อสุข,ม.เอื้อสุข 1,ม.เอื้อสุข 2,ม.พร้อมสุข 1 ,ม.บดิทร โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่,ขยะอันตราย ขยะอิเลกทรอนิกส์ และขยะอันตรายอื่นๆ ได้มูลฝอยที่คัดแยกแล้วสามารถนำมารีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ได้ 2.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมนัดวันทิ้งของเหลือใช้ในชุมชน หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เขตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือน จำนวน 9 แห่ง โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอิเลคทรอนิกส์ ขยะอันตรายอื่นๆ และสามารถนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ ปริมาณ 2.1 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันที้งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตฯ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 8 แห่ง คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 2.3 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ในชุมชนของเขตคลองสามวา จำนวน 9 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : (1)ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ จำนวน 17 แห่ง ดังนี้ ม.พนาสนธ์4 ,ม.ภัทรินทร์1,พฤกษาทาวน์พรีเว่,พฤกษาทาวน์เน็ก,ม.เอื้อสุข,ม.พนาสนธ์การ์เด้นวิลล์,ม.บดินทร,ม.เอื้อสุข1,ม.ประภาทรัพย์,ม.บุรีรมย์,ม.เคซี5,ม.พิบูลย์ทรัพย์,ม.มัณฑณา,ม.เอื้อสุข2,ม.หทัยราษฎร์,ม.รื่นฤดี5,ม.ราชพฤษ์ (2) คัดแยกนำขยะชิ้นใช้มาใช้ประโยชน์ได้ 1.55 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศกำหนดวันจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์แจกประกาศฯแก่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย ขยะอิเลคทรอนิกส์ พร้อมคัดแยกที่ใช้ได้นำมารีไซเคิล ซ่อมแซมและบริจาคแก่ผู้ต้องการไปใช้ประโยชน์
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับัญชาทราบทุกเดือน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3367

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3367

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0892

ตัวชี้วัด : 2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 18.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
18.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **