ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ : 50460000-3371

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณัฐปภัสร์ ภารพงษ์ โทร. 5124

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์ โดยนำกิ่งไม้ใบไม้ไปหมักทำปุ๋ยอินทรีย์

50460600/50460600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อนำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ 2.เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 3.เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

เป้าหมายของโครงการ

-สามารถนำเศษใบไม้ กิ่งไม้ มาทำปุ๋ยหมัก เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้และนำท่อนฟืนที่ได้ไปบริจาคได้ไม่น้อยกว่า 95 ตัน/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-09-29)

99.00

29/9/2563 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามถนสายหลัก สายรองตามแผนที่กำหนด และจากที่ได้รับการร้องขอ ร้องเรียน แล้วนำไปบดย่อยทำปุ๋ย ท่อนไม้บริจาคทำเชื้อเพลิง นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานแปรรูปที่ศูนย์ฯอ่อนนุช จำนวน 101.20 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามถนนสายหลัก สายรองตามแผนที่กำหนดและจากประชาชนที่ร้องขอ แล้วนำไปบดย่อยเพื่อหมักทำปุ๋ย นำท่อนไม้ไปบริจาคแก่ประชาชนทำเชื้อเพลิงและนำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ได้ปริมาณ 95 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-28)

85.00

28/7/2563 : - ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามถนนสายหลักสายรองตามแผนที่กำหนดและจากที่ประชาชนร้องขอ แล้วนำไปบดย่อยเพื่อหมักทำปุ๋ย และทำท่อนไม้บริจาคประชาชนทำเชื้อเพลิง , นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานทำปุ๋ยที่ศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามถนนสายหลัก สายรอง ตามแผนที่กำหนดและตามที่ประชาชนร้องขอ แล้วนำกิ่ไม้ใบไม้ไปบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ , นำส่งท่อนไม้ขนาดใหญ่ให้แก่โรงงานศูนย์อ่อนนุชเพื่อบดย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์ , นำท่อนไม้บริจาคแก่ประชาชนทำเชื้อเพลิง ได้ปริมาณทั้งหมดประมาณ 95 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ในถนนสายหลัก สายรองตามแผนที่กำหนด และตามที่ประชาชนร้องขอมา แล้วนำไปบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และนำท่อนไม้ใหญ่ส่งโรงงานทำปุ๋ยอินทรีย์ศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช และบริจาคท่อนไม้ให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-25)

70.00

25/4/2563 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนในถนนสายหลัก สายรอง และตามที่ประชาชนร้องขอมา แล้วนำกิ่งไม้ใบไม้ไปบดย่อย ได้ปริมาณ 95 ตัน นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนนุชเพื่อบดย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์ และบริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ในถนนสายหลัก สายรอง และนำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก นำท่อนไม้ส่งโรงงานอ่อนนุชบดย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์ บริจาคให้ประชาชทำเชื้อเพลิง ตัดหญ้าเก็บวัชพืชจากการปฏิบัติงานมาทำปุ๋ยหมัก ได้ปริมาณทั้งสิ้น 96 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : ดำเนินการ (1)ตัดแต่งกิ่งไม้ในถนนสายหลัก สายรองแล้วนำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ (2)นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานของศูนย์อ่อนนุชฯ เพื่อบดย่อยทำปุ๋บอินทรีย์และบริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง(3)ตัดหญ้า เก็บวัชพืชจากการปฏิบัติงานนำมาหมักทำปุ๋ยได้ปริมาณทั้งสิ้น 95 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มา

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ในถนนสายหลัก สายรอง และนำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก ,นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานของศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชบดทำปุ๋ยอินทรีย์และบริจากให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง,ตัดหญ้า เก็บวัชพืชจากการปฏิบัติงานนำมาหมักทำปุ๋ย ได้ปริมาณทั้งสิ้น 96 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ในถนนสายหลักสายรอง แล้วนำไปบดย่อเพื่อทำปุ๋ยหมัก จำนวน 90 ตัน,ตัดหญ้า ตัดแต่งทรงพุ่ม เก็บวัชพืชจากการปฏิบัติงานแล้วนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ 5 ตัน ,นำท่อนไม่บริจาคเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 2.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : (1)ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บริเวณถนนนิมิตใหม่,ถนนเลียบคลองสอง,ถนนไมตรีจิต,โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ แล้วนำไปบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 79 ตัน (2)ตัดหญ้า เก็บวัชพืชถนนหทัยราษฎร์ ถนนเลียบคลองสอง นำไปทำปุ๋ยหมัก 7.40 ตัน (3)นำท่อนไม้บริจาคทำเชื้อเพลิง จำนวน 4.20 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนที่กำหนดแล้วนำไปบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ นำท่อนไม้บริจาคทำฟืนแก่ประชาชนและนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชบดย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาทุกเดือน
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:นำข้อมูลส่งสำนักสิ่งแวดล้อมผ่านทางระบบกูเกิ้ลไดร์ทุกวันที่ 5 ของเดือน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3371

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3371

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0891

ตัวชี้วัด : 2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 22.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
22.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **